Nej, vi skal kun­ne kon­kur­re­re

BT - - DEBAT - TOR­STEN SCHA­CK PE­DER­SEN

Skat­te­o­rd­fø­rer, Ven­stre

for at gø­re det at­trak­tivt at in­ve­ste­re, dri­ve virk­som­hed og ska­be ar­bejds­plad­ser i Dan­mark. At rul­le sel­skabs­skat­te­let­tel­ser­ne til­ba­ge vil­le væ­re et skridt i den for­ker­te ret­ning. Det hand­ler om, at vi al­tid skal sør­ge for, at vi har kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge vil­kår at by­de dansk er­hvervs­liv. Der må vi ba­re kon­sta­te­re, at på en ræk­ke pa­ra­me­tre, er kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tio­nen ik­ke god nok, som den er nu. Et af sva­re­ne er den sel­skabs­skat­te­let­tel­se, som

VI HAR BRUG

vi har aft alt, og som er ved at bli­ve im­ple­men­te­ret.

at en til­ba­gerul­ning vil be­ty­de, at in­ve­ste­rin­ger­ne i Dan­mark ik­ke vil bli­ve så sto­re, som de el­lers kun­ne væ­re. Det vil­le kun­ne ko­ste kon­kur­ren­ce­kraft og der­med bli­ve en be­græns­ning for væk­sten i Dan­mark. Vi har brug for fl ere in­ve­ste­rin­ger for at ska­be fl ere pri­va­te ar­bejds­plad­ser og me­re vækst. Sel­skabs­skat­ten er et af de ele­men­ter, der har be­tyd­ning for, hvor at­trak­tivt det er at dri­ve virk­som­he­der og in­ve­ste­re i et land,

JEG FRYG­TER NA­TUR­LIG­VIS,

og der me­ner jeg, at vi skal sør­ge for, at Dan­mark er at­trak­tivt.

LA­VE­RE SEL­SKABS­SKAT KOM­MER

al­le sel­ska­ber til go­de, uan­set hvor små de er. Al­le får glæ­de af den let­tel­se. Men der er og­så be­hov for at gø­re me­re. Der­for vil vi de kom­men­de år sæn­ke fl ere skat­ter og af­gift er for at gi­ve end­nu bed­re be­tin­gel­ser. Det gør vi blandt an­det gen­nem bo­li­gjo­b­ord­nin­gen og ved at af­skaff e NOx- af­gift en. Vi har f. eks. kæm­pet ener­gi­af­gift er­ne ned i de aft aler, vi har la­vet med re­ge­rin­gen, men der er ab­so­lut sta­dig ud­for­drin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.