Alt hand­ler om at bru­ge – ik­ke tje­ne

ME­NER

BT - - DEBAT -

Valg­kam­pen er en uge gam­mel, og det er så som så med re­el­le po­li­ti­ske dis­kus­sio­ner. Det me­ste hand­ler om tro­vær­dig­hed og til­svært­ning af mod­stan­der­ne, hvor især So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har væ­ret do­mi­ne­ren­de. En skam for fol­ke­sty­ret, men det er i li­ge så høj grad en skam, at der er så langt mel­lem de po­li­ti­ske for­slag, der be­skæft iger sig med frem­ti­dens ind­tje­nin­ger. Fo­kus er i høj grad på, hvad pen­ge­ne skal bru­ges på, men langt min­dre, hvor de skal kom­me fra. DET ER BE­LEJ­LIGT for ven­stre­fl øj­en, at den kri­se, der dik­te­re­de den øko­no­mi­ske ret­ning i stort set he­le re­ge­rings­pe­ri­o­den – ’ nød­ven­dig­he­dens po­li­tik’, som det blev kaldt – kun­ne afl yses af vis­mæn­de­ne to da­ge før valg­ud­skri­vel­sen. Og at det der­for hand­ler om over­bud­spo­li­tik på det me­re luft ige plan, be­lært af sid­ste valg­kamps ure­a­li­ser­ba­re kon­kre­te løf­ter. Men det er ik­ke giv­tigt for Dan­mark. Godt nok har sta­ten over­skud på fi nan­ser­ne, men kun for­di dan­sker­ne i vold­somt om­fang har fl yt­tet pen­sio­ner for at få en skat­te­ra­bat. Var det ik­ke sket, vil­le re­sul­ta­tet væ­re et mar­kant un­der­skud. Der­for er det de­pri­me­ren­de, at så me­get hand­ler om, hvor der skal bru­ges fl ere pen­ge, mens Dan­marks rol­le på den glo­ba­le han­dels­plads er fra­væ­ren­de. En­hver kan jo se det for­nuft ige i, at det kan be­ta­le sig at ar­bej­de, men ud­for­drin­ger­ne er langt stør­re: Der vil kom­me end­nu me­re bil­lig ar­bejds­kraft , kon­kur­ren­cen bli­ver end­nu hår­de­re, og der bli­ver langt fl ere æl­dre i sam­fun­det. Det­te valg bur­de hand­le om de frem­ti­di­ge ud­for­drin­ger. Ik­ke om Pa­nora­ma, ne­ga­ti­ve kampag­ner og over­bud. DER ER TO uger til­ba­ge af valg­kam­pen. Hå­bet må væ­re, at de­bat­ten ven­der, så det vig­tig­ste bli­ver, hvor­dan vi skal tje­ne pen­ge­ne, det se­kun­dæ­re hvor­dan vi vil bru­ge dem.

jst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.