Sy­nes du, at kon­ge­hu­set skul­le ha­ve ud­trykt so­li­da­ri­tet med det jø­di­ske sam­fund eft er ter­r­or­an­gre­bet?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.17 KON­GE­LI­GE BAK­KE­DE OP På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.23 STØT JØ­DE­R­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.34 DE ER IK­KE PO­LI­TI­SKE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.43

Nej

Bir­git Ir­m­ing

In­ge­li­se Irm­garn

Mads Fre­de­rik Toft

Jyt­te Karl­sen

Ja

10.015 stem­mer på bt. dk

NEJ TIL SÆR­BE­HAND­LING Mon ik­ke de skul­le spi­se brød til. Hvor­for skal de be­hand­les an­der­le­des end an­dre af kon­ge­hu­set? Så vidt jeg ved, blan­der kon­ge­hu­set sig ik­ke i po­li­tik, hel­ler ik­ke når det gæl­der jø­der. Dron­ning Mar­gret­he var ude med det sam­me og ud­tryk­ke sin med­fø­lel­se, og kron­prins Fre­de­rik delt­og i sorg­føl­get, så hvad be­der I me­re om? Det jø­di­ske min­dre­tal har en me­re end 200 år lang hi­sto­rie i Dan­mark. En hi­sto­rie, hvor de har måt­tet stå mo­del til bå­de diskri­mi­na­tion i be­folk­nin­gen og fra sta­ten. Der­for bur­de kon­ge­hu­set ha­ve stå­et frem for det jø­di­ske min­dre­tal i Dan­mark. Kon­ge­hu­set vi­ste sin med­fø­lel­se som tu­sin­der an­dre, men det har man må­ske over­set. Man skal hu­ske, at kon­ge­hu­set skal op­træ­de upo­li­tisk, og det kla­rer de fl ot. Men hvad vil man med det spørgs­mål? For­hå­bent­lig vil det ik­ke ska­be uro og splid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.