Sy­ge løft er

BT - - DEBAT -

Beg­ge bej­le­re til stats­mi­ni­ster- po­sten lo­ve­de, at pa­tien­ter­ne skal ha­ve den bed­ste be­hand­ling og den bed­ste me­di­cin. Og­så selv om det f. eks. er pro­sta­ta- me­di­ci­nen Zy­ti­ga, der ko­ster 250.000 kr. ’ Jeg kan ik­ke se for mig en si­tu­a­tion, hvor vi skal pri­o­ri­te­re. Bor­ger­ne for­ven­ter ver­dens­klas­se’, smæl­de­de Thor­ning selvsik­kert. (...) Der må pri­o­ri­te­res. Men det bli­ver åben­bart ik­ke med Helles hjælp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.