Mar­gret­he alen

Prins­ge­ma­len drop­per den sven­ske prins Carls Phi­lips bryl­lup

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk jukr@ bt. dk

SVENSK BRYL­LUP

Julie Kragh Når den sven­ske prins Carl Phi­lip i næ­ste we­e­kend si­ger ja til sin ud­kår­ne So­fi a Hel­lq­vist i Stor­kyr­kan i Sto­ck­holm, sker det for øj­ne­ne af kon­ge­li­ge gæ­ster fra he­le Eu­ro­pa. Den dan­ske kon­ge­fa­mi­lie mø­der talstærkt op, men en vig­tig per­son vil mang­le på kir­ke­bæn­ken: Den dan­ske mo­nark får nem­lig hel­ler ik­ke den­ne gang sin mand ved sin si­de. Prins Hen­rik har meldt afb ud og med­delt, at han ik­ke del­ta­ger i fest­lig­he­der­ne.

Det be­kræft er kon­ge­hu­sets pres­se­af­de­ling over for BT. Hoff et øn­sker dog ik­ke at be­grun­de Prins­ge­ma­lens afb ud yder­li­ge­re.

For min­dre end to må­ne­der si­den røg prins Hen­rik ud i en vold­som me­di­e­storm, da han meld­te afb ud til sin egen ko­nes 75 års fød­sels­dag, for­di han hav­de få­et in­fl uen­za. De­bat­ten tog for al­vor fart, da det kom frem, at han rej­ste til Ve­ne­dig da­gen eft er fød­sels­da­gen.

Afb ud­det til det sven­ske bryl­lup sen­der da og­så et ’ me­get uhel­digt sig­nal’, me­ner hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke.

Uhel­digt sig­nal

» Der har væ­ret me­get kri­tik af, at prins Hen­rik ik­ke var med til Dron­nin­gens fød­sels­dag, og at han da­gen eft er tog på fe­rie til Ve­ne­dig. I den kon­tekst er hans fra­vær et me­get uhel­digt sig­nal, « for­tæl­ler han.

Der er el­lers me­get tæt­te bånd mel­lem det dan­ske og sven­ske kon­ge­hus, og der­for del­ta­ger bå­de dron­ning Mar­gret­he, kron­prins Fre­de­rik, kron­prin­ses­se Mary, prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie i fest­lig­he­der­ne.

Lars Hov­bak­ke un­der­stre­ger, at man ik­ke ved, om det op­rin­de­ligt hav­de væ­ret pla­nen, at prins Hen­rik skul­le del­ta­ge i bryl­lups­fe­sten, men:

» Det kom­mer til at vir­ke uhel­digt, at det li­ge net­op er ham, der bli­ver væk, « fast­slår han.

Del­ta­gel­sen i bryl­lup­pet op­træ­der ik­ke på kon­ge­hu­sets of­fi ci­el­le ka­len­der, da der er ta­le om en pri­vat be­gi­ven­hed. Men da­gen før bryl­lup­pet har dron­ning Mar­gret­he et of­fi ci­elt ær­in­de i Nor­ge, hvor hun åb­ner en kunst­ud­stil­ling sam­men med den nor­ske dron­ning Sonja. Iføl­ge tv2. dk føl­ges de to dron­nin­ger til det sven­ske prin­se­bryl­lup i he­li­kop­ter.

’ Sund og rask’

Hvor­for Prins­ge­ma­len ik­ke del­ta­ger i det sven­ske bryl­lup, øn­sker hans go­de ven mo­de­man­den Erik Brandt ik­ke at kom­men­te­re, men han af­vi­ser, at det skul­le væ­re på grund af syg­dom den­ne gang:

» Prins Hen­rik er sund og rask, « ly­der det fra Erik Brandt.

Da BT næv­ner, at det langt fra er det før­ste kon­ge­li­ge bryl­lup, som dron­ning Mar­gret­he har måt­tet del­ta­ge i uden prins Hen­rik ved sin si­de, har Brandt føl­gen­de kom­men­tar:

» Jeg ved, at Hans Kon­ge­li­ge Højhed al­tid gør sig uma­ge med at ’ plea­se’ os dan­ske­re. «

Kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Tri­ne Ne­bel, der har spe­ci­a­le i bran­ding og om­døm­me, me­ner, at Prins­ge­ma­len ved sit afb ud forbryder sig mod for­ven­tin­ger­ne til ham som kon­ge­lig og der­med ska­ber unø­dig op­mærk­som­hed om sin per­son.

» Der er nog­le sær­li­ge for­vent­nin­ger til de kon­ge­li­ge, og de er uind­fri­e­de, når han ik­ke mø­der op til et royalt ar­ran­ge­ment. Med min­dre prin­sen er ramt af no­get uop­sæt­te­ligt - for ek­sem­pel in­fl uen­za el­ler en beno­pe­ra­tion, så er det her unø­digt op­mærk­som­heds­kræ­ven­de, « si­ger hun og til­fø­jer, at al­min­de­li­ge mo­der­ne virk­som­he­der er me­get be­vid­ste om at væ­re åb­ne i de­res kom­mu­ni­ka­tion for at und­gå myte­dan­nel­ser.

» Her le­ver kon­ge­hu­set eft er si­ne eg­ne nor­mer og reg­ler, hvor man har den her til­luk­ket­hed. Men det be­ty­der og­så, at mod­ta­ger­ne kan sid­de til­ba­ge og tæn­ke: Hvad er mon år­sa­gen den­ne gang? På den her må­de ri­si­ke­rer man, at folk dig­ter de­res eg­ne hi­sto­ri­er, « si­ger hun.

» Han ska­ber no­get op­mærk­som­hed, som jeg skøn­ner, at mo­nar­ken ger­ne vil­le ha­ve væ­ret for­u­den. «

Kre­sten Schultz Jør­gen­sen, der er bran­din­g­eks­pert i Le­ad Agen­cy un­der­stre­ger, at prins Hen­rik har sit helt eget brand, og han me­ner ik­ke, at afb ud­de­ne vil ska­de hans om­døm­me:

» Hans ima­ge er no­get helt sær­ligt i Dan­mark – han er ik­ke en me­ter­va­re, men helt sin egen. Man­ge men­ne­sker for­står ham ik­ke, men har respekt for, at han har valgt sin egen stil og er helt li­geg­lad med, hvad an­dre me­ner om ham. Han står ret uan­ta­stet i for­hold til den ty­pe ting, der kun­ne op­fat­tes som kri­tisab­le, hvis det kom fra an­dre kon­ge­li­ge. In­gen for­ven­ter, at prins Hen­rik op­fø­rer sig som en af fl ok­ken. Det sto­re fl er­tal af dan­sker­ne har for længst ac­cep­te­ret, at han er uden for num­mer, « si­ger han.

In­gen of­fi ci­el­le gø­re­mål

An­na von Lowzow, som oft e kom­men­te­rer roy­a­le be­gi­ven­he­der på tv, un­der­stre­ger, at det langt­fra er før­ste gang, at re­gent­par­ret op­træ­der hver for sig.

» I mi­ne øj­ne er der ik­ke no­get som helst usæd­van­ligt i, at de kon­ge­li­ge la­ver ting hver for sig. Det er de vant til. Hvis man har en op­ga­ve el­ler et ar­ran­ge­ment, så er det ik­ke no­get, man går ba­re kan gå ind og æn­drer. De­res ka­len­dre er boo­k­e­de hal­ve og he­le år frem i ti­den, « si­ger hun.

Iføl­ge den kon­ge­li­ge ka­len­der har prins Hen­rik ik­ke an­dre of­fi ci­el­le gø­re­mål på da­gen. På sin fød­sels­dag 11. ju­ni ud­de­ler prins Hen­rik sin pris fra H. K. H. Prins­ge­ma­lens Fond kl. 10.30. Fra 15. til 18. ju­ni er han sam­men med Dron­nin­gen på Færø­er­ne.

ONS­DAG 3. JU­NI 2015

Dron­ning Mar­gret­he må igen gå ale­ne til fest. Bil­le­det er fra fejrin­gen af Dron­nin­gens 75

års fød­sels­dag i april.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.