Barsk be­hand­ling ud­sky­der bryl­lup

Kar­sten Ree skal be­hand­les for blæ­re kræft, så et plan­lagt kir­ke­bryl­lup er ud­sat, for­tæl­ler Jan­ni Ree

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

KIR­KE­BRYL­LUP

Tv- ken­dis­ser­ne Jan­ni og Kar­sten Ree har be­slut­tet at af­ly­se de­res plan­lag­te kir­ke­bryl­lup, for­di 69- åri­ge Kar­sten Ree om kort tid går i gang med et seks uger langt be­hand­lings­for­løb for sin blæ­re­kræft.

» Vi blev jo gift på Ru­der­s­dal Rå­d­hus 9. april, men hav­de plan­lagt og­så at bli­ve gift i Hørs­holm Kir­ke 27. ju­ni med ef­ter­føl­gen­de bryl­lups­fest op­pe i Kar­stens gol­f­klub ( Ree Gol­f­klub i Hels­in­ge, red.), « for­tæl­ler Jan­ni Ree - tid­li­ge­re kendt som ’ Od­dset- Jan­ni’ med ef­ter­nav­net Christensen.

» Et kir­ke­bryl­lup vil­le væ­re hyg­ge­ligt for bå­de os og ven­ner og fa­mi­lie, som ger­ne vil væ­re med til at fejre vo­res æg­te­skab.

Men jeg skal jo ger­ne ha­ve en rask mand med op ad kir­ke­gul­vet, så vi har be­slut­tet at ud­sky­de det, ind­til Kar­stens be­hand­ling er godt over­stå­et. Og vi er jo al­le­re­de lyk­ke­ligt gift på rå­d­hu­set, « til­fø­jer hun.

Ved godt mod, men træt

Mil­li­ar­dæ­ren Kar­sten Ree be­gyn­der i mid­ten af ju­ni et seks uger langt be­hand­lings­for­løb for sin blæ­re­kræft på Her­lev Ho­spi­tal. » Det er for­skel­ligt, hvor me­get den en­kel­te pa­tient bli­ver på­vir­ket af be­hand­lin­gen, og vi har få­et at vi­de, at de ik­ke kan love, at han ik­ke bli­ver syg af det. Man kan godt få det rig­tig skidt, og det har vi for­søgt at ta­ge høj­de for på for­hånd. Blandt an­det bli­ver han jo 70 år midt i det he­le ( 2. juli, red.), « si­ger Jan­ni Ree.

Iføl­ge Jan­ni Ree er hen­des mand fortrøst­nings­fuld, men træt.

» Bå­de han og jeg tæn­ker jo me­get over tin­ge­ne. Så­dan er det jo. Det på­vir­ker al­le, og det kan ik­ke und­gås, at vi er nervø­se. «

Par­ret tog på et tids­punkt til USA for at få Kar­sten Ree un­der­søgt af uden­land­ske eks­per­ter, men sel­ve be­hand­lin­gen kom­mer til at fo­re­gå på ho­spi­ta­let i Her­lev.

» Li­ge på det her om­rå­de har vi fuld til­lid til det of­fent­li­ge be­hand­lings­sy­stem, « kon­sta­te­rer Jan­ni Ree.

Ef­ter at ha­ve kon­sta­te­ret sin kræft­syg­dom er stor­ry­ge­ren Kar­sten Ree og­så til man­ges over­ra­skel­se holdt fuld­stæn­dig op med at ry­ge.

Mas­ser af træ­ning

Kræft i blæ­ren op­står ty­pisk i al­de­ren 60- 79 år og især hos mænd, hvor det er den tred­je­hyp­pig­ste kræft­form. I alt kon­sta­te­res der hvert år om­kring 1.600 nye til­fæl­de af blæ­res­vul­ster i Dan­mark. Ryg­ning me­nes at for­år­sa­ge halv­de­len af til­fæl­de­ne af blæ­re­kræft i Dan­mark. Sam­ti­dig vi­ser un­der­sø­gel­ser og­så, at folk i vis­se er­hverv med på­virk­ning af kræft­frem­kal­den­de ke­mi­ka­li­er sy­nes at ha­ve en for­hø­jet ri­si­ko for at ud­vik­le syg­dom­men. Ty­pisk er blod i uri­nen det før­ste symp­tom. Blæ­re­kræft kan be­hand­les på for­skel­li­ge må­der. En af me­to­der­ne er at skyl­le blæ­ren med ke­mo­te­ra­pi el­ler Cal­met­te­vac­ci­ne. » Han stop­pe­de fra det ene øje­blik til det an­det. Læ­gen sag­de, at han sim­pelt­hen var nødt til at læg­ge ci­ga­ret­ter­ne på hyl­den. ’ Du for­kor­ter dit liv med en ti­me for hver ci­ga­ret,’ lød be­ske­den. Så han er stop­pet med at ry­ge og er i ste­det ble­vet meldt ind i mit træ­nings­cen­ter og er be­gyndt at træ­ne, « for­tæl­ler Jan­ni Ree.

» Det, sy­nes jeg, er ret flot. Han er bå­de på lø­bebånd og på ma­ski­ner. Han er og­så be­gyndt in­de på mit ma­ve/ ryg- hold, hvor jeg og­så har få­et lok­ket ham ind. Så nu lig­ger han med al­le da­mer­ne og la­ver ma­ve- ryg- øvel­ser. Det, sy­nes han vist, er hyg­ge­ligt, « gri­ner hun.

» Han kla­rer det godt, og når han træn­ger til en pau­se, går han ud. På lø­bebån­det går og lø­ber han en halv ti­mes tid - han går me­get stærkt, så det er fak­tisk o. k., « til­fø­jer Jan­ni Ree.

» Bå­de han og jeg tæn­ker jo me­get over tin­ge­ne. Så­dan er det jo. Det på­vir­ker al­le, og det kan ik­ke und­gås, at vi er nervø­se, « si­ger Jan­ni Ree. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.