Turi­ster fan­get i kæn­tret skib

In­despær­re­de pas­sa­ge­rer ban­ke­de i aft es fort­sat på kryd­stogtskibs skrog in­de­fra. Der var 458 om bord, da ’ Ea­stern Star’ kæn­tre­de

BT - - NYHEDER - Las­se Kar­ner la­ka@ ber­ling­s­ke. dk

KA­TA­STRO­FE

Pas­sa­ge­rer­ne på ’ Ea­stern Star’ fi k in­gen ad­var­sel. Ka­ta­stro­fen ind­traf på få mi­nut­ter, mens de fl este be­fandt sig i de­res ka­hyt­ter.

En me­tal­køl fl yden­de i Yangtzes mud­re­de van­de vid­ner nu om den ulyk­ke, der kan vi­se sig at ha­ve ko­stet fl ere end 400 per­so­ner li­vet. Stør­ste­delen æl­dre, ki­ne­si­ske turi­ster på kryd­stogt op ad Ki­nas læng­ste fl od.

406 pas­sa­ge­rer, fem an­sat­te fra et rej­se­bu­reau samt 47 be­sæt­nings­med­lem­mer var om bord, da ski­bet man­dag aft en klok­ken 21.30 lo­kal tid kæn­tre­de – 458 per­so­ner i alt. Et kraft igt uvejr var an­gi­ve­ligt skyld i ulyk­ken. Syv per­so­ner nå­e­de at hop­pe over bord og svøm­me i land, hvor de fi k slå­et alarm.

Ski­bets kap­ta­jn var og­så blandt de hel­di­ge, der slap fra ulyk­ken i li­ve. Han blev fi sket op af van­det før mid­nat.

Men vind og strøm­for­hold send­te ’ Ea­stern Star’ med bun­den i vej­ret fl ere ki­lo­me­ter ned ad den bre­de fl od. Sam­ti­dig kæn­tre­de kryd­stogtski­bet på et sted, hvor den nær­me­ste havn var langt væk. Der­for gik der over to ti­mer, før de før­ste red­nings­bå­de nå­e­de frem. Og først da vej­ret kla­re­de op, kun­ne red­nings­ar­bej­det for al­vor be­gyn­de.

I lø­bet af i går før­te det til en om­fat­ten­de ak­tion, hvor myn­dig­he­der, mi­li­tær og lo- ka­le be­bo­e­re for­søg­te at fi nde frem til over­le­ven­de. Bå­de he­li­kop­te­re, fi sker­bå­de og dyk­ke­re fra den ki­ne­si­ske fl åde tog del i ar­bej­det, mens ver­dens stør­ste dæm­ning – De Tre Slug­ters Dæm­ning – blev be­or­dret til at luk­ke min­dre vand ud i fl oden.

Kon­takt gen­nem skro­get

Den ki­ne­si­ske tv- sta­tion CCTV send­te i lø­bet af da­gen bil­le­der, der vid­ste red­nings­ar­bej­de­re i færd med at ban­ke på ski­bets køl for at få kon­takt til over­le­ven­de. An­dre af Ki­nas stats­me­di­er har rap­por­te­ret, at råb om hjælp kan hø­res gen­nem skro­get, og at dyk­ke­re og­så har haft held til at kom­mu­ni­ke­re med per­so­ner fan­get in­de i ski­bet.

Fem lig er al­le­re­de fun­det, mens det end­nu kun er be­kræft et, at 15 per­so­ner har over­le­vet. El­lers har de ki­ne­si­ske myn­dig­he­der væ­ret yderst spar­som­me med op­lys­nin­ger­ne til stor fru­stra­tion for de man­ge sav­ne­des på­rø­ren­de.

Cru­i­se- tu­re op ad den 6.300 ki­lo­me­ter lan­ge Yangtze- fl od er en po­pu­lær rej­se­form hos bå­de ki­ne­si­ske og uden­land­ske turi­ster. Om­kring en halv mil­li­on sej­ler år­ligt på den del af fl oden, hvor De Tre Slug­ters Dæm­ning lig­ger. ’ Ea­stern Star’ sat­te ud fra Nanjing i den øst­li­ge del af lan­det i tors­dags og skul­le ha­ve nå­et frem til stor­by­en Chongqing i det syd­ve­st­li­ge Ki­na på søn­dag. I ste­det sank ski­bet om­kring halvvejs ved Ji­an­li i Hu­bei- provin­sen.

Fak­ta om ’ Ea­stern Star’

Kryd­stogtski­bet, der man­dag aft en lo­kal tid sank nær De Tre Slug­ters Dæm­ning på Yangtze- fl oden, er 76,5 me­ter langt, 11 me­ter bredt og ve­jer 2.200 ton. Det har plads til 534 pas­sa­ge­rer. Ki­ne­si­ske me­di­er be­skri­ver ’ Ea­stern Star’ som et luksus­skib med ad­skil­li­ge re­stau­ran­ter, ka­ra­o­ke­fa­ci­li­te­ter og ka­hyt­ter for­delt på ski­bets fi re dæk.

En æl­dre pas­sa­ger bli­ver hju­let ind på bred­den. I af­tes var der kun rap­por­te­ret om 15 red­de­de af de i alt 458 på bå­den. Fo­to: AFP Red­nings­mand­skab prø­ver at få kon­takt med de in­despær­re­de i ski­bet. Fo­to: AFP ’ Ea­stern Star’ flød fle­re km med kø­len i vej­ret, før red­nings­mand­ska­bet nå­e­de frem. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.