Kvin­der­ne svig

Så­dan kan Ven­stre- le­de­ren vin­de de fra­fald­ne kvin­der til­ba­ge

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk mkn@ bt. dk Mænd 32 % Kvin­der 30 % Mænd 34 % Kvin­der 29 % Mænd 15 % Kvin­der 12 % Mænd 38 % Kvin­der 28 % Mænd 29 % Kvin­der 24 %

VALG­KAMP

Mads Kor­sa­ger Nielsen Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) er til­sy­ne­la­den­de ik­ke damernes ven. Hel­ler ik­ke på Køb­ma­ger­ga­de i Kø­ben­havn tirs­dag eft er­mid­dag.

part­ner i kom­mu­ni­ka­tions­fi rma­et He­ge­lund & Mo­se samt for­fat­ter til en ræk­ke po­li­ti­ske bø­ger, kan det hæn­ge sam­men med, at blå blok ge­ne­relt sav­ner kvin­der i for­re­ste ræk­ke, hvor al­le fi re par­ti­le­de­re er mænd. Det blev sær­ligt ty­de­ligt på Ven­stres lands­mø­de, hvor de an­dre le­de­re i blå blok var på be­søg, og der blev ta­get et bil­le­de af de fi re blå for­mænd.

Et me­get ma­skul­int sig­nal

» Bil­le­det, der skul­le sig­na­le­re enig­hed, send­te et me­get ma-

» Hans for­brug vir­ker skræm­men­de, og sam­ti­dig er han en mand, der sen­der et bi­lag ind på en kop kaff e. Det er ik­ke én, man har lyst til at læg­ge sit liv i hæn­der­ne på. Han er nok me­re den sjove on­kel- ty­pe, der er skæg at sid­de ved si­den af til fe­sten, men ik­ke en der får lov at sty­re hus­hold­nin­gen. «

Iføl­ge beg­ge eks­per­ter har Lars Løk­ke sta­dig mu­lig­hed for at ven­de ud­vik­lin­gen med nø­je til­ret­telag­te bud­ska­ber - selv om det bli­ver svært, nær­mest umu­ligt

De bed­ste le­de­rev­ner Den bed­ste til at le­de Dan­mark igen­nem en al­vor­lig kri­se Den hø­je­ste tro­vær­dig­hed Den bed­ste po­li­tik på skat­te­o­m­rå­det De bed­ste vi­sio­ner for Dan­mark An­na Engstrøm, 19 år, Hels­in­gør, 3. g.: 1.

» Jeg kan per­son­ligt godt li­de Lars Løk­ke. Den per­son­li­ge hetz, der bli­ver kørt mod Lars Løk­ke, den æn­drer ik­ke min hold­ning til ham. Jeg er sik­ker på, at han sta­dig er en god po­li­ti­ker. Han har tid­li­ge­re få­et gen­nem­ført en mas­se go­de ting for Dan­mark, og det er jeg sik­ker på, at han sta­dig kan. Om han så drik­ker el­ler kø­ber lidt for dyrt tøj, så sto­ler jeg sta­dig på ham som per­son. «

2.

ONS­DAG 3. JU­NI 2015

Kil­de:

TNS Gallup, præ­si­dentvalg- rund­spør­ge, fo­re­ta­get for Ber­ling­s­ke i de­cem­ber 2014. Re­spon­den­ter­ne blev bedt om at væl­ge mel­lem Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S), Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) el­ler svar­mu­lig­he­der­ne ’ in­gen for­skel’ el­ler ’ ved ik­ke’. Her er kun med­ta­get dem, der pe­ge­de på Løk­ke, for at vi­se for­skel­len mel­lem køn­ne­ne.

» Jeg væl­ger Kri­sti­an Jensen. Jeg sy­nes, han er me­get stil­le og ro­lig i for­hold til an­dre Ven­stre- po­li­ti­ke­re. Når han er i me­di­er­ne, og In­ger Støj­berg er i me­di­er­ne, så har jeg 100 gan­ge me­re til­tro til ham og til, hvad han si­ger. Han er ik­ke frem­bru­sen­de og pro­vo­ke­ren­de over for an­dre. Han kom­mer ik­ke ud med ud­ta­lel­ser, der vir­ker frem­med­had­ske, som In­ger Støj­berg kan fin­de på. Han er en til­ba­ge­hol­den­de ro­lig fa­mi­lie­far li­ge­som Mor­ten Øster­gaard, og han vir­ker som en, man kan sto­le på. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.