’’

BT - - NYHEDER - Nan­na Ka­linka Bjer­ke, kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver

Hans for­brug vir­ker skræm­men­de, og sam­ti­dig er han en mand, der sen­der et bi­lag ind på en kop kaff e. Det er ik­ke en, man har lyst til at læg­ge sit liv i hæn­der­ne på

Sus­an­ne skul­int sig­nal, der ik­ke in­vol­ve­re­de man­ge kvin­der. Når der i for­vej­en er ta­le om par­ti­er, der har en lil­le over­vægt af mand­li­ge væl­ge­re, så er det bil­le­de ik­ke be­for­dren­de for de kvin­de­li­ge stem­mer. Det var et sig­nal om fæl­les­skab i blå blok, men i for­hold til det køns­po­li­ti­ske så be­rør­te det kun den ene halv­del af be­folk­nin­gen, « si­ger Sus­an­ne He­ge­lund.

Men det er ik­ke kun an­tal­let af slips i blå blok, der er et pro­blem for Lars Løk­ke. Kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Nan­na Ka­linka Bjer­ke pe­ger på Ven­stre- bos­sens ‘ møgs­a­ger’ op til val­get.

» Hvis han skul­le ka­ste en po­li­tisk bom­be, der vil­le fl yt­te kvin­der­ne, skul­le det nok væ­re no­get a la fædre­bar­sel. Det vil­le gi­ve ham hår på bry­stet i man­ge kvin­ders øj­ne og nok og­så fl yt­te de­res stem­me. Fædre­ret­tig­he­der er ek­stremt vig­tigt for man­ge men­ne­sker, « si­ger Nan­na Ka­linka Bjer­ke, der bl. a. un­der­vi­ser i ‘ hver­dags­fe­mi­nis­me’.

Bræn­der for Løk­ke- fon­den

Bran­din­g­eks­per­ten An­ne Glad, kendt fra tv- pro­gram­met ‘ Ken­der du ty­pen?’ på DR, op­for­drer Lars Løk­ke til at vi­se fl ere af si­ne blø­de si­der.

» Hans pro­jekt med de fortab­te dren­ge ( Løk­ke- fon­den, red.) er no­get, der har hjer­te, og som han bræn­der for. Det kun­ne han godt ta­ge op, « si­ger An­ne Glad.

Alt var dog ik­ke helt tabt for Lars Løk­ke på ga­den i Kø­ben­havn. An­ne Engstrøm er helt sik­ker på, at han er en dyg­tig po­li­ti­ker.

» Han har tid­li­ge­re få­et gen­nem­ført en mas­se go­de ting for Dan­mark, og det er jeg sik­ker på, at han sta­dig kan. Om han så drik­ker el­ler kø­ber lidt for dyrt tøj, så sto­ler jeg sta­dig på ham som per­son, « ly­der det fra den 19- åri­ge gym

na­sie­e­lev.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.