Ter Lars Løk­ke

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 3. JU­NI 2015 San­ne Ed­gar Ol­sen, 50 år, Hels­in­gør, ar­bej­der med voks­ne psy­kisk sy­ge: 1. » Lars Løk­ke er så­dan en stor bo­de­ga­ba­de­bold, der over­ho­ve­det ik­ke ap­pel­le­rer til se­ri­øs po­li­tik. Jeg sy­nes, Anders Fogh var me­get me­re til­ta­len­de, og den­gang stem­te jeg på Ven­stre. Lars Løk­ke er ik­ke så god til at for­tæl­le, hvad hans hold­nin­ger er, han ka­ster me­re med mud­der. «

2.

» Mor­ten Øster­gaard. Han har no­get me­get men­ne­ske­ligt over sit an­sigt. Han vir­ker som en al­min­de­lig fa­mi­lie­far og ser flink og rar ud. Han ka­ster ik­ke med mud­der på an­dre, men for­tæl­ler på sin stil­le og ro­li­ge må­de, hvad han står for. Han er ik­ke frem­bru­sen­de, men det kan jeg egent­lig me­get godt li­de. « Li­se­lot­te Ven­del­søe, 44 år, Val­by, sy­geple­jer­ske: 1. » Jeg sy­nes, Lars Løk­ke er enormt usym­pa­tisk, han har vir­ket ar­ro­gant i nog­le in­ter­views. Jeg ar­bej­der i det of­fent­li­ge og stem­mer rødt, for jeg vil i hvert fald ik­ke lø­be hur­ti­ge­re, end jeg al­le­re­de gør. Og jeg stem­mer al­tid på en kvin­de, så jeg vil­le al­li­ge­vel ik­ke stem­me på ham. «

2.

» Jeg væl­ger Mor­ten Øster­gaard og Bjar­ne Cory­don. Der er no­get blødt over dem, og de vir­ker umid­del­bart sym­pa­ti­ske. Mor­ten Øster­gaard lig­ner så­dan en rig­tig fa­mi­lie­far. Som kvin­de­lig væl­ger så væl­ger man en, der er in­de om­kring fa­mi­li­e­li­vet. Fa­mi­li­e­li­vet er vig­tigt for kvin­der. «

Ten­na Maria Mos­sin, 23 år, Kø­ben­havn, stu­de­rer re­li­gions­vi­den­skab på KU ( tv.) 1.

» Der er helt sik­kert no­get over Lars Løk­ke, der ik­ke vir­ker så ap­pel­le­ren­de for kvin­der. Men jeg tror og­så, det hand­ler li­ge så me­get om det po­li­ti­ske. At Ven­stres vær­di­er ik­ke mat­cher kvin­ders vær­di­er i for­hold til vel­færd, in­sti­tu­tio­ner og så­dan no­get. «

2.

Mat­hil­de Fjeld­gaard, 23 år, Kø­ben­havn, stu­de­rer re­li­gions­vi­den­skab på KU ( th.) 1. » Der hvi­ler no­get ge­ne­relt ut­ro­vær­digt over par­ti­et Ven­stre og Lars Løk­ke som per­son. Men der­u­d­over tror jeg, det har rig­tig me­get med po­li­tik­ken at gø­re. Det, at de vil ned­sæt­te den kri­mi­nel­le la­val­der, tror jeg, er no­get, mødre ik­ke er vil­de med. Mødre tæn­ker, hvad nu hvis mit 12- åri­ge barn kun­ne sæt­tes i fængsel? Lars Løk­ke vir­ker som en ro­lig mand, men han har hel­ler ik­ke så me­get po­wer. «

2.

» Jeg væl­ger Mor­ten Øster­gaard. Der er lidt me­re liv i ham. Han har lidt me­re kant end de an­dre, for­di han har det der mør­ke skæg. Men han har en lidt rund kæ­be, hvor jeg tror, Kri­sti­an Jensen og Anders Samuelsen ap­pel­le­rer til kvin­der på grund af de­res mar­ke­re­de kæ­ber. Det gi­ver dem me­re pon­dus. «

» Jeg væl­ger Mor­ten Øster­gaard. Han har de der me­get kla­re øj­ne, der vir­ker gen­nem­bo­ren­de. De Ra­di­ka­le har haft dyg­ti­ge fo­to­gra­fer til at ta­ge bil­le­der. De ser al­le me­get flot­te ud. Jeg er så­dan én, der selv smi­ler me­get, men jeg kan godt li­de, at po­li­ti­ke­re ik­ke nød­ven­dig­vis gør det. De må ger­ne se ær­li­ge og se­ri­ø­se ud. « ’ Hver­ken han el­ler Ven­stres po­li­tik ap­pel­le­rer ik­ke til os’. Så­dan lød sva­ret fra fle­re af de kvin­de­li­ge væl­ge­re, som BT vi­ste bil­le­der af blandt an­dre Lars Løk­ke og an­dre skjor­te­klæd­te po­li­ti­ke­re af han­køn. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.