DE KLA­RER Æ

Kun 700 dan­ske­re har få­et del i de 20.700 job, som er skabt un­der Thor­ning- re­ge­rin­gen, si­ger Ven­stre. Men på Sam­sø er land­brugs- virk­som­he­der­ne dybt af­hæn­gi­ge af den uden­land­ske ar­bejds­kraft

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

ØST­EU­RO­PÆ­E­RE

I cen­trum af dan­marks­kor­tet lig­ger Sam­sø, og når det dre­jer sig om kar­to­f­ler er øen i Kat­te­gat og­så i cen­trum.

Sam­sø er per­fekt til kar­to­f­ler og grønt­sags­pro­duk­tion, for­di fro­sten slip­per sit greb om jor­den tid­li­ge­re end i re­sten af Dan­mark, og der­for fyl­der de snor­li­ge kar­tof­fel­ræk­ker en stor del af øens bak­ke­de land­skab.

Midt i maj bli­ver de før­ste kar­to­f­ler gra­vet op af den sam­sø­ske muld, og hvert år ny­der man­ge tu­sin­de dan­ske­re at sæt­te tæn­der­ne i øens stol­te ’ eks­portva­re’. Br­dr. Kjel­da­hl er en af Sam­søs stør­ste l and­brugs­virk­som­he­der, og virk­som­he­den le­ve­rer hvert år me­re end 5.000 ton sam­s­økar­to­f­ler og 7.000 ton løg til Dansk Su­per­mar­ked. Pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler og grønt­sa­ger er dog dybt af­hæn­gig af øst­eu­ro­pæ­i­ske sæ­so­n­ar­bej­de­re.

» For 10- 15 år si­den kun­ne vi ik­ke få dansk ar­bejds­kraft, og det var grund­lag for, at vi lang­somt øge­de an­tal­let af an­sat­te fra Øst­eu­ro­pa. Det er sam­me ud­for­dring, vi har i dag. Vi kan ik­ke skaf­fe dansk ar­bejds­kraft her på øen, « si­ger di­rek­tør Sø­ren Pe­ter Kjel­da­hl, der dri­ver Br­dr. Kjel­da­hl sam­men med sin bror, Jens Kri­sti­an Kjel­da­hl.

In­tet pro­blem

I we­e­ken­den kri­ti­se­re­de Ven­stres for­mand, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, re­ge­rin­gen for, at alt for få dan­ske­re har få­et del i de 20.700 fuld­tids­stil­lin­ger, der er ble­vet skabt si­den 2011. Med en ana­ly­se fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning har Ven­stre kon­klu­de­ret, at kun 700 af de nye stil­lin­ger er ble­vet be­sat af dan­ske­re.

Br­dr. Kjel­da­hl an­sat­te si­ne før­ste øst­eu­ro­pæ­i­ske land- brugs­me­d­ar­bej­de­re i mid­ten af 1990er­ne via Sam­søs ven­skabs­for­e­ning i Kau­nas i Li­tau­en. Si­den er an­tal­let af øst­eu­ro­pæ­i­ske me­d­ar­bej­de­re vok­set støt og ro­ligt. Me­d­ar­bej­der­sta­ben er i dag på 80 mand, og 14 af dem er li­tau­e­re og polakker. Her­til kom­mer cir­ka 20 sæ­so­n­ar­bej­de­re som lø­ben­de hjæl­per til, når der henover året skal plan­tes og hø­stes kar­to­f­ler, as­p­ar­ges, løg, knold­sel­le­ri, rød­kål og græskar.

Di­rek­tør Sø­ren Pe­ter Kjel­da­hl me­ner ik­ke, at de øst­eu­ro­pæ­i­ske me­d­ar­bej­de­re ud­gør et pro­blem på det dan­ske ar­bejds­mar­ked.

Hårdt ar­bej­de

» Hvis vi ik­ke hav­de de øst­eu­ro­pæ­i­ske sæ­so­n­ar­bej­de­re til at ta­ge job­be­ne i land­brugs­pro­duk­tio­nen, så var der hel­ler ik­ke ar­bej­de til vo­res folk i pak­ke­ri­et og til chauf­fø­rer­ne. Selv hvis der var dansk ar­bejds­kraft, så vil­le dan­ske­re nok ik­ke væ­re in­ter­es­se­ret i job­bet: Det er hårdt fy­sisk ar­bej­de al­le ugens syv da­ge, for med den nye luk­ke­lov vil su­per­mar­ke­der­ne ha­ve fri­ske va­rer hver dag. Men det er svært at få til at hæn­ge sam­men for en en­lig for­sør­ger, for bør­ne­ha­ven og vug­ge­stu­en er jo luk­ket i we­e­ken­den, « si­ger Sø­ren Pe­ter Kjel­da­hl.

Sam­me bil­le­de teg­ner sig, hvis man spør­ger 3F Sam­sø, der har et tæt sam­ar­bej­de med øens land­brugs­virk­som­he­der.

» Le­dig­he­den i land­bru­get svin­ger me­get, for­di der er ta­le om sæ­so­n­ar­bej­de. Vi har ge­ne­relt en høj le­dig­hed om vin­te­r­en, men vo­res med­lem­mer kom­mer til­ba­ge i ar­bej­de om for­å­ret, når kar­to­f­ler­ne og grønt­sa­ger­ne skal plan­tes, og når der skal hø­stes i juli og au­gust har vi me­get lav le­dig­hed. Sid­ste år hav­de vi 10 fuld­tids­le­di­ge i au­gust, og det tal nå­e­de vi al­le­re­de i maj i år. De le­di­ge, vi har til­ba­ge, kan ik­ke hol­de til grønsags­pro­duk­tio­nen. Hvis vi får dem ned i kar­tof­fel­ræk­ker­ne, så får vi dem ik­ke op igen, « si­ger Hans Sch­midt, der er for­mand for 3F Sam­sø.

Hans Sch­midt er li­ge­som Sø­ren Pe­ter Kjel­da­hl glad for den øst­eu­ro­pæ­i­ske ar­bejds­kraft. De ar­bej­der iføl­ge den lo­ka­le 3F- for­mand på dansk overenskomst, og man­ge af dem er med­lem af fag­for­e­nin­gen og a- kas­sen.

’ Ik­ke hæn­der nok’

» Der er ik­ke hæn­der nok her på Sam­sø, så de øst­eu­ro­pæ­i­ske ar­bej­de­re er livs­nød­ven­di­ge for virk­som­he­der­ne. De grønt­sa­ger og kar­to­f­ler, som øst­eu­ro­pæ­er­ne hi­ver op af jor­den, skal jo kø­res ud i bu­tik­ker­ne, og det gi­ver ar­bej­de til vo­res chauf­fø­rer, « si­ger Hans Sch­midt.

ONS­DAG 3. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.