’ Vi tje­ner 10 gan

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

GO­DE PEN­GE

Mu­lig­he­den for at få et job og tje­ne pen­ge lok­ker man­ge øst­eu­ro­pæ­e­re til Dan­mark.

I 2011 var 64.767 per­so­ner fra Est­land, Let­land, Li­tau­en, Po­len, Ru­mæ­ni­en og Bul­ga­ri­en be­skæf­ti­get i Dan­mark. Sid­ste år var tal­let 89.491. Sam­me ten­dens gør sig gæl­den­de på Sam­sø, hvor sær­ligt land­brugs­virk­som­he­der­ne be­nyt­ter sig af øst­eu­ro­pæ­i­ske sæ­so­n­ar­bej­de­re.

Rai­mon­das Gir­tas er en af dem, der har ta­get tu­ren til Dan­mark. Han kom til Sam­sø for før­ste gang i ef­ter­å­ret 2009, hvor han hø­ste­de græskar for virk­som­he­den Br­dr. Kjel­da­hl. Han ar­bej­de­de på dansk overenskomst, og på få må­ne­der hav­de han tjent, hvad der sva­rer til en årsløn i hjem­lan­det.

» Jeg kom til Dan­mark for at tje­ne pen­ge, og det var et rig­tig godt ar­bej­de. Der­for kom jeg igen de næ­ste par år, « for­kla­rer Rai­mon­das Gir­tas.

Han ar­bej­de­de som sæ­so­n­ar­bej­der på Sam­sø igen i 2010 og 2011, før han og kæ­re­sten Lau­ra Ruz­gailai­te ryk­ke­de per­ma­nent til Dan­mark i 2012 sam­men med de­res i dag ot­te- åri­ge søn, Ka­jus.

Rai­mon­das og Lau­ra har beg­ge fast ar­bej­de hos Br­dr. Kjel­da­hl.

’ Et godt land’

» Jeg flyt­te­de med til Sam­sø, så vi beg­ge kun­ne ar­bej­de fle­re ti­mer. Vi kan tje­ne næ­sten 10 gan­ge me­re i Dan­mark, end vi kan der­hjem­me. Vi kan bå­de hjæl­pe vo­res for­æl­dre og ven­ner der­hjem­me med de pen­ge, vi tje­ner her, « for­kla­rer Lau­ra Ruz­gailai­te.

Selv­om par­ret har bo­et tre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.