FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Sam­sø Kom­mu­ne har si­den 2011 op­le­vet en stig­ning i an­tal­let af øst­eu­ro­pæ­i­ske ar­bej­de­re. Det gæl­der bå­de de mid­ler­ti­di­ge an­sæt­tel­ser i land­bru­get, de så­kald­te sæ­so­n­ar­bej­de­re, men og­så i for­hold til fa­stan­sat­te i land­brugs­virk­som­he­der­ne. Tal­le­ne er ba­se­ret på an­tal­let af be­skæf­ti­ge­de uden­land­ske ar­bej­de­re fra Bul­ga­ri­en, Est­land, Let­land, Li­tau­en, Po­len og Ru­mæ­ni­en, og de gæl­der bå­de per­so­ner med og uden bopæl i Dan­mark. 2011: 298 2012: 290 2013: 305 2014: 363 Kil­de: jo­bind­sats. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.