ÆR­TER­NE

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 3. JU­NI 2015 På valg­da­gen 18. ju­ni ser det ud til, at kam­pen om sid­ste­plad­sen kom­mer til at stå mel­lem Al­ter­na­ti­vet og De Kon­ser­va­ti­ve. Fle­re me­nings­må­lin­ger spår nem­lig, at Al­ter­na­ti­vet, der først i marts of­fi­ci­elt blev op­stil­lings­be­ret­ti­get til Fol­ke­tin­get med liste­bog­sta­vet Å, vil få fle­re stem­mer end Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, der i år fejrer 100 års fød­sels­dag.

Se­ne­st vi­ser tirs­da­gens Me­ga­fon- må­ling for TV2, at Al­ter­na­ti­vet står til at få 3,6 pro­cent af stem­mer­ne. Uf­fe El­bæk og kom­pag­ni over­ha­ler der­med De Kon­ser­va­ti­ve, der må nø­jes med 3,4 pro­cent.

Der­med lig­ger beg­ge par­ti­er et pænt styk­ke over spær­re­græn­sen på to pro­cent.

Man­dag vi­ste en Epi­ni­onmå­ling fo­re­ta­get for DR Nyhe­der og­så, at kam­pen mel­lem li­ste Å og li­ste C kom­mer til at væ­re tæt.

Og­så her var Al­ter­na­ti­vet størst med 4,0 pro­cent mod De Kon­ser­va­ti­ves 3,7 pro­cent.

De en­kel­te må­lin­ger rum­mer hver især en vis usik­ker­hed. Et bed­re bil­le­de af væl­ger­nes van­drin­ger får man i Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ter, der er et væg­tet gen­nem­snit af de se­ne­ste me­nings­må­lin­ger, og iføl­ge ba­ro­me­te­ret er De Kon­ser­va­ti­ve sta­dig stør­re end Al­ter­na­ti­vet - 3,7 pro­cent mod 3,0 pro­cent af stem­mer­ne.

Strit­ter i al­le ret­nin­ger

Ved val­get i 2011 fik De Kon­ser­va­ti­ve 4,9 pro­cent og sid­der i øje­blik­ket på ot­te man­da­ter.

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau vil­le ger­ne ha­ve spurgt De Kon­ser­va­ti­ve om de nye må­lin­ger, men par­ti­et har ved­ta­get en po­li­tik om ik­ke at kom­men­te­re me­nings­må­lin­ger for­ud for val­get, da ’ der er så man­ge, og de strit­ter i al­le mu­li­ge ret­nin­ger,’ op­ly­ser par­tiets pres­se­tje­ne­ste.

Jord­bær­sæ­so­nen er net­op be­gyndt på Sam­sø, og rundt om i mar­ker­ne er det uden­land­ske pluk­ke­re, der fyl­der bak­ker­ne med jord­bær. De kom­mer fra det me­ste af Eu­ro­pa. Pluk­ker­ne her har ta­get tu­ren fra Portu­gal, Spa­ni­en og Ru­mæ­ni­en. Fo­to: Bo Am­strup

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.