Ge me­re i Dan­mark’

BT - - NYHEDER -

år på Sam­sø, kni­ber det sta­dig med det dan­ske. Til gen­gæld me­strer søn­nen Ka­jus det dan­ske sprog. Han går i fol­ke­sko­le på Sam­sø. Og hen­sy­net til søn­nen ve­jer så tungt, at Lau­ra Ruz­gailai­te ik­ke ved, om fa­mi­li­en no­gen­sin­de ta­ger til­ba­ge til Li­tau­en.

» Må­ske ta­ger vi hjem, når Ka­jus er fær­dig i fol­ke­sko­len. Jeg ved det ik­ke. Dan­mark er et godt land, og vo­res søn er glad for at væ­re her. Selv­føl­ge­lig sav­ner vi vo­res fa­mi­lie og ven­ner, men vi er hjem­me på fe­rie om som­me­ren og til jul, « si­ger hun.

For tre år si­den byt­te­de 32- åri­ge Lau­ra Ruz­gailai­te sin til­væ­rel­se i Li­tau­en ud med et liv på Sam­sø sam­men med sin kæ­re­ste Rai­mon­das ( t. h.) og par­rets søn. Hun fik fuld­tidsjob i sam­me virk­som­hed, hvor kæ­re­sten ar­bej­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.