Thor­ning ta­ger fø­rin­gen

BT - - NYHEDER - Cat­hri­ne Bloch Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BED­STE MÅ­LING FOR S

Rød blok ser nu for al­vor ud til at ha­le ind på blå blok, og en ny må­ling sæt­ter stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) i en so­lid fø­rer­po­si­tion.

I må­lin­gen, som ana­ly­se­in­sti­tut­tet Wil­ke har fo­re­ta­get for Jyl­lands- Po­sten, står rød blok til 51,6 pro­cent af stem­mer­ne ved det kom­men­de fol­ke­tings­valg mod blå bloks 48,4 pro­cent. Der­med gi­ver må­lin­gen rød blok 90 man­da­ter - og et fler­tal i Fol­ke­tin­get.

Det er det bed­ste re­sul­tat må­lt un­der Thor­nings re­ge­rings­tid, hvor kun fi­re må­lin­ger - in­klu­si­ve Wil­ke­må­lin­gen - har sendt rød blok i front. Det bed­ste re­sul­tat for Thor­ning har hidtil væ­ret en Me­ga­fon- må­ling fo­re­ta­get i ju­ni 2014, som gav rød blok 51,5 pro­cent.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne står i den nye må­ling til at bli­ve lan­dets stør­ste par­ti med 25,1 pro­cent af stem­mer­ne, mens Ven­stre ind­ta­ger an­den­plad­sen med 19,3 pro­cent. I for­hold til val­gre­sul­ta­tet i 2011 mi­ster Ven­stre 10 man­da­ter, mens So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne står fast på 44.

Ra­di­ka­le vin­der frem

Især De Ra­di­ka­le er gå­et frem, og iføl­ge den nye må­ling sik­rer re­ge­rings­par­ti­et sig 7,4 pro­cent af stem­mer­ne. De Ra­di­ka­le har el­lers i ad­skil­li­ge må­lin­ger lig­get på mel­lem fem og seks pro­cent - no­get un­der val­gre­sul­ta­tet på 9,5 pro­cent.

Dansk Fol­ke­par­ti har haft so­lid frem­gang i de se­ne­ste man­ge må­lin­ger, men den­ne gang går par­ti­et til­ba­ge. Kun 17,9 pro­cent af stem­mer­ne gi­ver Wil­ke- må­lin­gen par­ti­et, der el­lers har stå­et til at sæt­te sig på mini­mum hver fem­te stem­me.

Det er dog værd at hu­ske på, at de en­kel­te må­lin­ger hver især rum­mer en vis usik­ker­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.