’ Utæn­ke­ligt at jeg BLÅ BOG

Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­tis for­mand, Sø­ren Pa­pe Poul­sen, vok­se­de op på en gård i midtjyl­land, hvor for­æl­dre­ne lær­te ham om an­svar­lig­hed og pligt­fø­lel­se

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

TIL­BA­GE TIL RØD­DER­NE

» Jeg bli­ver som et barn igen, når jeg står her, « si­ger 43- åri­ge Sø­ren Pa­pe Poul­sen og kig­ger rundt i sko­le­går­den, mens et smil bre­der sig på hans an­sigt.

Og så var der fru Rous­seau, som var gift med sko­le­in­spek­tø­ren, hr. Rous­seau. Hun un­der­vi­ste os blandt an­det i re­li­gion, og hun kun­ne tryl­le­bin­de en hel klas­se, når hun un­der­vi­ste. «

Øn­ske­barn

I sløjd­lo­ka­let stop­per et par æl­dre ele­ver et øje­blik de­res ar­bej­de, da de får øje på Sø­ren Pa­pe Poul­sen, som i vel­pres­set jak­ke­sæt og stats­mands­frak­ke er i skæ­ren­de kon­trast til sko­le­byg­nin­ger­ne, der bæ­rer præg af år­ti­ers ele­vers slid.

Med et nik og et smil til de nys­ger­ri­ge øj­ne går han vi­de­re, men stand­ser op, da han bag sløjd­lo­ka­lets sto­re vin­du­er får øje på en fi gur skå­ret i træ, som en elev har la­vet. Til­sam­men dan­ner de ud­skår­ne, rød­ma­le­de bog­sta­ver J, U og L or­det for en af lan­dets mest tra­di­tions­ri­ge høj­ti­der. og i april sam­me år hen­te­de de de­res søn, som var kom­met til ver­den på årets sid­ste dag i 1971.

» Jeg kan ik­ke hu­ske, hvor­når jeg fi k at vi­de, at jeg er adop­te­ret, for jeg fø­ler al­tid, at jeg har vidst det. Det, at jeg er adop­te­ret, er ik­ke no­get, der rig­tig har fyldt no­get for mig i min barn­dom, for mi­ne for­æl­dre er jo mi­ne for­æl­dre. De har gi­vet mig en vi­dun­der­lig op­vækst fyldt med kær­lig­hed, og de har be­stemt væ­ret med til at gø­re mig til det men­ne­ske, jeg er i dag, « si­ger Sø­ren Pa­pe Poul­sen.

Op­vok­set på en min­dre gård

Han vok­se­de op på en gård i den lil­le by Ve­jer­s­lev, der lig­ger fem ra­ske ki­lo­me­ter på cy­kel fra Tun­ge­lund­sko­len. Fa­de­ren drev et min­dre land­brug, ’ som man ik­ke vil kun­ne le­ve af i dag’, og mo­de- og god en op­vækst. Og net­op tryg­hed er en af de vær­di­er, jeg har ta­get med mig ind i po­li­tik. Det, at vi kan fø­le os tryg­ge, be­ty­der rig­tig, rig­tig me­get, « si­ger Sø­ren Pa­pe Poul­sen.

’ Snus­for­nuft ige vær­di­er’

Hjem­me på går­den i Ve­jer­s­lev stil­le­de Ruth og Svend Poul­sen og­så krav til de­res ene­ste søn. Barn­dom­men var præ­get af det, Sø­ren Pa­pe Poul­sen i dag kal­der ’ snus­for­nuft ige vær­di­er’, og for­æl­dre­ne lær­te ham om an­svar­lig­hed, pligt­fø­lel­se og be­tyd­nin­gen af at drage om­sorg for an­dre. Men for for­æl­dre­ne var det vig­tig­ste, at søn­nen op­før­te sig or­dent­ligt over for al­le, han mød­te på sin vej.

» Det var helt utæn­ke­ligt i mi­ne for­æl­dres uni­vers, at jeg la­ve­de bal­la­de, « for­kla­rer Sø­ren Pa­pe Poul­sen.

Selv da Sø­ren Pa­pe Poul­sen en sjæl­den gang vil­le gø­re op­rør mod læ­rer­nes be­slut­nin­ger, in­si­ste­re­de for­æl­dre­ne på, at det skul­le det gø­res or­dent­ligt. Det op­le­ve­de han i 6. klas­se, hvor der skul­le væ­re det tra­di­tions­ri­ge Luci­a­op­tog op til jul. Mens pi­ger­ne øve­de sig til Lucia- op­to­get, skul­le dren­ge­ne ha­ve hån­d­ar­bej­de, men Sø­ren Pa­pe Poul­sen gad ik­ke sid­de og sy. Han sat­te sig der­for ned og for­fat­te­de et pro­test­brev til læ­re­ren, hvor han kræ­ve­de, at dren­ge­ne skul­le la­ve no­get sjovt i ste­det for det plan­lag­te hån­d­ar­bej­de.

Født

31. de­cem­ber 1971, op­vok­set i den lil­le by Ve­jer­s­lev i Midtjyl­land. For­æl­dre

Sko­le og ud­dan­nel­se

ONS­DAG 3. JU­NI 2015 Gik i fol­ke­sko­le på Tun­ge­lund­sko­len i Thor­sø, som hav­de cir­ka 500 ele­ver. Kom se­ne­re på han­dels­sko­len i Sil­ke­borg. Ud­dan­net spe­ditør fra Grund­fos i 1992 og læ­ste bag­eft er til læ­rer i nog­le år, men gjor­de ik­ke ud­dan­nel­sen fær­dig. Ar­bej­de­de i nog­le år som spe­ditør, før han be­gynd­te at un­der­vi­se på en fol­ke­sko­le og si­den blev ung­doms­skole­le­der i Bjer­ring­bro Kom­mu­ne.

Po­li­tik

By­rå­ds­med­lem i 2002, borg­me­ster i Vi­borg Kom­mu­ne i 2010 og for­mand for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti i 2014.

Far var land­mand med eget land­brug, mor var an­sat på det lo­ka­le hvile­hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.