La­ve­de bal­la­de’

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 3. JU­NI 2015

Se vi­deo:

Så­dan var De Kon­ser­va­ti­ves for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen i sko­le­ti­den.

SÅ­DAN GØR DU:

1.

» Jeg gik til hånd­bold og bad­min­ton, men jeg var klart bedst til bad­min­ton, hvor jeg og­så var træ­ner i en pe­ri­o­de, « for­tæl­ler Pa­pe. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

2.

Pa­pe stand­ser op, da han bag sko­lens sløjd­lo­ka­les vin­due får øje på en JULs­ta­ge skå­ret i træ af en elev: » Så­dan én la­ve­de jeg og­så til mi­ne for­æl­dre. «

3.

Sø­ren Pa­pe Poul­sen blev født nytår­s­af­tens­dag 1971. I for­å­ret 1972 blev han adop­te­ret af Ruth og Svend Poul­sen. Her ved bar­nedå­ben. Pri­vat­fo­to

4.

Klas­se­bil­le­de fra 7. klas­se, hvor Sø­ren Pa­pe Poul­sen står i mid­ten på ba­ger­ste ræk­ke. Han be­skri­ver sig selv om en elev, der ik­ke råb­te op i ti­mer­ne, men ger­ne vil­le dis­ku­te­re. Pri­vat­fo­to

5.

I fi­re år gik Sø­ren Pa­pe Poul­sen til dans med na­bo­ens An­ne So­fie, ind­til hun ik­ke gad me­re. » Det var jeg ked af, for jeg kun­ne godt li­de at dan­se. « Pri­vat­fo­to Min før­ste bran­dert var til hal­fe­sten eft er min kon­fi rma­tion i for­å­ret 1985. Vi drak rom og co­la. Mi­ne for­æl­dre syn­tes nok ik­ke, at det var helt i or­den, så jeg for­tal­te dem hel­ler ik­ke det he­le. Når jeg ser til­ba­ge på det, så be­gynd­te vi lidt tid­ligt. Jeg så op til man­ge for­skel­li­ge men­ne­sker. I fol­ke­sko­len var det mi­ne læ­re­re Ruth Grøn­lund og fru Ros­seau, som var nog­le rig­tig dyg­ti­ge læ­re­re, der lær­te mig me­get. Se­ne­re blev de po­li­ti­ske for­bil­le­der som Poul Schlüter og Ro­nald Re­gan.

Jeg hav­de helt al­min­de­ligt rug­brød med gan­ske al­min­de­ligt på­læg med på mad­pak­ken, men oft e spi­ste jeg først, når jeg kom hjem fra sko­le. Min stør­ste sorg var, da jeg gik i 1. klas­se, og min bedste­far dø­de. Jeg var ik­ke så gam­mel, men jeg kan ty de­ligt hu­ske, hvor hårdt det var at mi­ste ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.