Vi har et bord om 11 må­ne­der

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk

SU­PER- RESTAU­RANT

Ver­dens bed­ste restau­rant lig­ger da i Kø­ben­havn og hed­der No­ma? Desvær­re ik­ke læn­ge­re. No­ma har mi­stet tit­len til El Cel­ler de Can Ro­ca.

Den span­ske restau­rant, der lig­ger i Giro­na, har i åre­vis kæm­pet med No­ma om den for­nem­me ti­tel.

Re­stau­ran­ten er ejet af brød­re­ne Ro­ca. Den æld­ste bror Jo­an er chefk ok, mel­lem­bror Jo­sep er som­me­li­er, og den yng­ste Jor­di står for des­ser­ter­ne på ste­det, der har ek­si­ste­ret si­den 1986.

Ma­den er ty­pisk ca­ta­lansk - men selv­føl­ge­lig med et twist. Som på No­ma får man en mas­se min­dre ret­ter, og pris­ni­veau­et er om­trent det sam­me. En me­nu lig­ger i om­eg­nen af 1.100- 1.400 kro­ner, og der­til kom­mer vin­me­nu­en på mel­lem 600 og 1.000 kro­ner.

Ven­te­li­ste

Solgt? Ær­ger­ligt… for det er ik­ke så­dan li­ge at få et bord på ver­dens bed­ste restau­rant. På dens hjem­mesi­de kan man prø­ve at boo­ke et bord 11 må­ne­der frem i ti­den, men i lø­bet af den pe­ri­o­de er der ab­so­lut in­gen bor­de le­di­ge.

Man kan dog kom­me på en ven­te­li­ste og bli­ve rin­get op, hvis der skul­le kom­me et afb ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.