Over­fal­det af be

Ton­ni Stage fi k en hård be­hand­ling, da po­li­ti­et tog fejl af ham og en ind­brud­sty v

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk Goog­le Maps

AN­HOL­DEL­SE

Tre sting i en fl æk­ket over­læ­be og to tæn­der, hvor ro­den mu­lig­vis er be­ska­di­get, samt nog­le skram­mer i re­sten af ho­ve­d­et og ik­ke mindst et knæk i psy­ken.

Så­dan blev fa­mi­lie­fa­de­ren Ton­ni Stage eft er­ladt eft er et fejl­ag­tigt ’ po­li­ti­be­søg’ søn­dag aft en. Han har ik­ke hørt fra po­li­ti­et si­den.

Ton­ni Stage bor med sin ko­ne og de­res tre børn på 9, 13 og 14 år i en vil­la i den fyn­s­ke by Års­lev mel­lem Oden­se og Rin­ge. Eft er en hård we­e­kend, der hav­de væ­ret brugt på at få bræk­ket køk­ke­nets be­tongulv op, var fa­mi­li­en ved at gå til ro søn­dag aft en. Ko­nen put­te­de par­rets børn på hu­sets før­ste sal og i bryg­ger­set var Ton­ni Stage i sit be­skid­te ar­bejd­s­tøj ved at skyl­le si­ne sko, ef­ter det stø­ven­de ar­bej­de. Træt og ud­mat­tet stod han i si­ne eg­ne tan­ker, da bryg­ger­sets yder­dør plud­se­lig blev skub­bet op.

Han vend­te sig om og her så han en mørk­klædt mand stå ude for­an dø­ren, hvis an­sigts­ud­tryk så alt an­det end rart ud.

» Han ser me­get al­vor­lig ud, græn­sen­de til ra­sen­de. Jeg bli­ver tem­me­lig over­ra­sket, men får da frem­stam­met et ’ dav’. Han spør­ger, hvad jeg la­ver. Forun­dret over hans spørgs­mål får jeg sva­ret ’ jeg bor her’, « si­ger Ton­ni Stage.

Med ét fa­rer man­den hen mod Ton­ni Stage, gri­ber fat i hans tøj og ky­ler ham op mod væg­gen.

» Jeg er så cho­ke­ret over re­ak­tio­nen og bli­ver me­ga­ban­ge i øje­blik­ket. Tan­ker om hjem­me­rø­ve­ri og så vi­de­re fa­rer rundt i ho­ve­d­et på mig. Jeg for­sø­ger at af­vær­ge si­tu­a­tio­nen og rå­ber fl ere gan­ge ’ jeg bor her, jeg bor her, hvad fan­den sker der, jeg bor her’, « si­ger Ton­ni Stage.

Først her op­da­ger Ton­ni Stage, at det er en uni­for­me­ret be­tjent, han står over for.

An­gre­bet af be­tjent og schæ­fer

I chok og for­vir­ring for­søg­te Ton­ni Stage at skub­be be­tjen­ten væk mens han fort­sat des­pe­rat for­søg­te at få be­tjen­ten til at for­stå, at han alt­så bor i hu­set.

Be­tjen­ten sva­re­de ik­ke, han ig­no­re­re­de blot ud­sag­ne­ne og fi k til sidst et godt greb i Ton­ni Stage og ka­ste­de ham så ned mod gul­vet.

Ton­ni Stage kan ik­ke hu­ske, om det var re­o­len, skral­des­pan­den el­ler gul­vet, han ram­mer på vej ned, men no­get ram­mer han, for plud­se­lig be­gynd­te blo­det at fos­se ud fra hans an­sigt.

» Hans kæm­pe schæ­fer kom­mer nu fa­ren­de i ho­ve­d­et på mig, mens be­tjen­ten lig­ger oven på mig. Jeg bli­ver ved med at rå­be ’ jeg bor her’, « si­ger Ton­ni Stage, som for­tæl­ler, at be­tjen­ten på et tids­punkt sva­rer med ’ nej, det gør du fan­de­me ik­ke’.

Ton­ni Sta­ges ko­ne Tina Stage hør­te ’ hel­dig­vis’ tu­mul­ten fra før­ste sa­len, hvor bør­ne­ne var ved at bli­ve lagt i seng.

Hun løb ned og fi k eft er ad­skil­li­ge for­søg til sidst over­be­vist be­tjen­ten om, at han lå oven på hen­des mand.

Adres­se- sjusk

» Jeg hø­rer be­tjen­ten spør­ge ’ ja­men, er det da ik­ke num­mer 6?’ Halvt grå­d­kvalt får jeg råbt ’ nej for hel­ve­de, det er num­mer 3, By­væn­get 3’, hvor­eft er be­tjen­ten fa­rer ud, « si­ger Ton­ni Stage.

Det vi­ser sig, at be­tjen­tens kol­le­ga

ONS­DAG 3. JU­NI 2015

’ Ud­ra­ma­tisk’ kal­der po­li­ti­et den fejl­ag­ti­ge an­hol­del­se af Ton­ni Stage, der ik­ke de­sto min­dre er sy­ge­meldt ugen ud. En dej­lig søn­dag af­ten. Ef­ter at ha­ve knok­let med hu­set he­le we­e­ken­den skal un­ger­ne put­tes. Men det ban­ker på dø­ren, og ind stormer et uni­for­me­ret uvejr med en bidsk schæ­fer hal­sen­de ef­ter sig. Ton­ni Stage har skram­mer­ne som be­vis – el­lers lig­ner sa­gen en dår­lig film. Fo­tos: Son­ny Munk Carl­sen

Bystæv­net

By­væn­get

ODEN­SE

ÅRS­LEV

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.