’’

BT - - NYHEDER -

Han ser me­get al­vor­lig ud, græn­sen­de til ra­sen­de Ton­ni Stage, om be­tjen­ten, der

træng­te ind i hans hjem

har fan­get den rig­ti­ge ind­brud­styv. I Bystæv­net 6. En adres­se, som lig­ger skråt over for fa­mi­li­en Sta­ges bag­ha­ve i en pa­ral­lel­ga­de.

» Jeg for­står det sim­pelt­hen ik­ke. Jeg fø­ler mig me­get uret­fær­digt be­hand­let. Jeg føl­te en kæm­pe af­magt i si­tu­a­tio­nen. Tænk en­gang, det fo­re­gik i vo­res eget hus, hvor man net­op skal fø­le sig tryg, « si­ger Ton­ni Stage, som for­kla­rer, at han og fa­mi­li­en nu må bru­ge en læn­ge­re pe­ri­o­de på at genop­byg­ge den fø­lel­se.

Be­tjen­ten be­kla­ge­de på ste­det og til­bød at rin­ge eft er en vogn, så Ton­ni Stage kun­ne kom­me til ska­destu­en. For­vir­ret og i chok tak­ke­de han nej, og si­den har han ik­ke hørt fra po­li­ti­et.

Tirs­dag send­te han en skrift lig kla­ge til Den Uafh æn­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed, som vil un­der­sø­ge sa­gen nær­me­re.

» I det øje­blik han trå­d­te ind over dør­tær­s­k­len, gik han i mi­ne øj­ne fra at væ­re be­tjent til at væ­re over­falds­mand, « si­ger Ton­ni Stage.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.