Etjent i sit hjem

Kla­ger over po­li­ti­et

BT - - NYHEDER - Ton­ni Stage

ONS­DAG 3. JU­NI 2015 » Jeg kun­ne hø­re Ton­ni skri­ge og rå­be ’ jeg bor her’, så jeg skynd­te mig ned fra før­ste sa­len, « for­tæl­ler Tina Stage, der søn­dag aft en var ved at put­te par­rets tre børn.

» Det var så vold­somt, jeg tror slet ik­ke, jeg nå­e­de at tæn­ke, jeg var så ry­stet. Jeg råb­te ba­re ’ det er min mand, stop, det er min mand, han bor her’, « si­ger Tina Stage.

Ton­ni Stage har kla­get over be­tjen­tens op­før­sel til Den Uafh æn­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed. Di­rek­tør Kir­sten Dyr­man har mod­ta­get ind­be­ret­nin­gen, men ik­ke gen­nem­gå­et den.

» I den­ne slags sa­ger, sæt­ter vi en un­der­sø­gel­se i gang og for­sø­ger at klar­læg­ge, hvad der er sket. Vi ta­ler med even­tu­el­le vid­ner og kig­ger på det ma­te­ri­a­le, der måt­te væ­re, som for ek­sem­pel bil­le­der og en læ­ge­lig un­der­sø­gel­se, « si­ger Kir­sten Dyr­man.

Hvis der er ta­le om en kla­ge­sag, kan myn­dig­he­den ud­ta­le kri­tik af po­li­tiets ar­bej­de. Er der der­i­mod ta­le om en anmeldelse af vold, så sen­des sa­gen vi­de­re til Statsad­vo­ka­ten og så er det op til dem at vur­de­re, om der skal rej­ses til­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.