Porten: ’ Ud­ra­ma­tisk’

BT - - NYHEDER -

Ton­ni Stage blev pres­set op mod mu­ren, ka­stet ned i gul­vet, tru­et af en po­li­ti­hund og fl æk­ke­de en over­læ­be, før det gik op for po­li­ti­be­tjen­ten, at det ik­ke var en ind­brud­styv, han hav­de fat i.

Be­tjen­ten skul­le ha­ve væ­ret på Bystæv­net 6, men hav­de for­vil­det sig ind i pa­ral­lel­ga­den By­væn­get 3.

» Men han vid­ste jo, det var num­mer 6? Hvor­for så gå ind til os i num­mer 3, « spør­ger 41- åri­ge Ton­ni Stage, der eft er den vold­som­me be­hand­ling har få­et tre sting i over­læ­ben.

Men det har han end­nu ik­ke få­et svar på, han har nem­lig in­tet hørt fra po­li­ti­et, po­li­tiets le­del­se el­ler be­tjen­ten selv, som el­lers fi k hans navn, adres­se, per­son­num­mer og te­le­fon­num­mer.

Fyns Po­li­ti be­kræft er over for BT, at de har væ­ret på adres­sen og fo­re­ta­get en an­hol­del­se, som blev afb rudt, da be­tjen­ten fandt ud af, at der var sket en fejl­ta­gel­se. I rap­por­ten er hæn­del­sen be­skre­vet som ’ ud­ra­ma­tisk’, og det frem­går og­så, at man­den på­drog sig en rift i læ­ben, da han ram­te en gen­stand, idet han for­søg­te at læg­ge sig ned.

Ton­ni Stage ser no­get an­der­le­des på episo­den.

» Det er sim­pelt­hen ik­ke i or­den. Om jeg så hav­de væ­ret en ind­brud­styv, var det en me­get vold­som hånd­te­ring fra be­tjen­tens si­de. Der var in­gen di­a­log, han ka­ste­de sig ba­re over mig, « si­ger Ton­ni Stage, der på in­gen må­de vil be­teg­ne episo­den son ud­ra­ma­tisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.