FRA MACHOSTJER

Det vil­le sva­re til, at Mi­cha­el Laud­rup skif­te­de køn, si­ger dansk transkvin­de

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

SEN­SA­TION

In­den for si­ne før­ste fi­re ti­mer på Guds grøn­ne jord fik den ’ ny­fød­te’ se­xe­de ame­ri­kan­ske su­per­stjer­ne Cait­lyn Jen­ner over én mil­li­on fans på Twit­ter. Og bå­de Ba­ra­ck Oba­ma, Ma­don­na og Demi Mo­o­re ryk­ke­de ud med ros og op­mun­tring på de so­ci­a­le me­di­er til den smuk­ke 65- åri­ge kvin­de.

Med til hi­sto­ri­en hø­rer det selv­føl­ge­lig, at Cait­lyn ind­til sent søn­dag sta­dig kald­te sig Bru­ce. Og i USA og i sto­re de­le af re­sten af ver­den er Bru­ce Jen­ner én af OL- hi­sto­ri­ens stør­ste guld- at­le­tik­s­tjer­ner.

» Ja, det vil­le sva­re til, at Mi­cha­el Laud­rup fik en køns­skif­te­o­pe­ra­tion. Det kun­ne knap nok væ­re stør­re i spor­tens ver­den. «

Så­le­des si­ger Linda Thor Pe­der­sen, der selv er transkvin­de og der­for ken­der til al­le de for­dom­me og ta­bu­er, der føl­ger med den svæ­re be­slut­ning, som den for­hen­væ­ren­de ma­cho­stjer­ne Bru­ce Jen­ner nu har valgt at la­de he­le ver­den føl­ge med i.

Af­slø­re­de sin hem­me­lig­hed

I må­neds­vis har den ame­ri­kan­ske slad­der­pres­se for­fulgt Bru­ce, der først for­søg­te at hol­de sin trans­for­ma­tion fra mand til kvin­de hem­me­lig.

Men nu har Cait­lyn/ Bru­ce selv ta­get bol­den og der­med fø­rin­gen på al­le om­rå­der.

I sid­ste må­ned for­tal­te Bru­ce i et to ti­mer langt tv- in­ter­view med Di­a­ne Sway­er så­le­des, at han frem­over vil­le le­ve som kvin­de. I går blev Va­ni­ty Fair- for­si­den med Cait­lyn i fuld ma­keup og frækt kor­set så af­slø­ret. Og se­ne­re på som­me­ren be­gyn­der et helt nyt re­a­li­tys­how, hvor al­le in­ter­es­se­re­de får lov til at føl­ge Cait­lyns før­ste år som kvin­de.

Og he­le vej­en op til be­gyn­del­sen af 2014 fort­sat­te Bru­ce, der nu som Kris Kar­das­hi­ans æg­te­mand var en fast del af hi­sto­ri­ens stør­ste re­a­li­ty-

ONS­DAG 3. JU­NI 2015

Her ses Bru­ce Jen­ner til det år­li­ge CMA co­un­try- mu­siks­how i Las Ve­gas. » Jeg le­ve­de på en løgn, « for­tæl­ler Cait­lyn i dag. Fo­to: Reu­ters

Den dan­ske transkvin­de Linda Thor Pe­der­sen ro­ser Cait­lyn Jen­ner for at stå frem med sin trans­for­ma­tion fra mand til kvin­de. » Det brin­ger syn­lig­hed og der­med for­stå­el­se, « si­ger Linda til BT. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.