’’

BT - - NYHEDER - Linda Thor Pe­der­sen, trans­køn­net Jen­ner. Cait­lyn Jen­ner. Mo­unt Ki­sco, 28. ok­to­ber 1949. sæl­ger. 2015. For­sik­rings-

Cait­lyns be­slut­ning vil brin­ge me­re syn­lig­hed og der­med øget for­stå­el­se. Og det er det, der skal til for at mind­ske for­dom­me og ta­bu­er

Og selv­om én ting er li­vet i Hol­lywoods blitz og gla­mour og en an­den ting er de mindst 60.000 dan­ske trans­per­so­ner, der hver dag le­ver de­res helt al­min­de­li­ge liv fra Ged­ser til Ska­gen, så kan Cait­lyns mo­di­ge be­slut­ning få stor be­tyd­ning for dem al­le.

Syn­lig­hed og for­stå­el­se

» Cait­lyns be­slut­ning vil brin­ge me­re syn­lig­hed og der­med øget for­stå­el­se. Og det er det, der skal til for at mind­ske for­dom­me og ta­bu­er, « si­ger Linda Thor Pe­der­sen, der i dag le­ver som den kvin­de, hun al­tid har væ­ret in­de­ni.

Og selv­om Linda og Cait­lyn bor på hver sin si­de af klo­den, så er de­res fø­lel­ses­mæs­si­ge bag­grunds­hi­sto­rie om kam­pen med og imod den in­dre kvin­de på man­ge må­der ens.

Så­le­des for­tæl­ler Cait­lyn Jen­ner i den nye for­si­de­hi­sto­rie på Va­ni­ty Fair, at hun li­ge si­den fem års al­de­ren har følt sig som pi­ge/ kvin­de.

Ef­ter si­ne hi­sto­ri­ske OLre­kor­der i 70er­ne be­gynd­te Bru­ce al­le­re­de i be­gyn­del­sen af 80er­ne at ta­ge køns­hor­moner og få elek­tro­ly­se­be­hand­ling, der stop­pe­de hår­vækst i an­sig­tet og på bry­stet. Men ef­ter fem år fortrød han pga. si­ne børn, som han med eg­ne ord ’ ik­ke vil­le skuf­fe’. show, ’ Ke­epi­ng up with the Kar­das­hi­ans’, den løgn, som han hav­de le­vet li­ge si­den fem års al­de­ren. Men nu er det slut. » Bru­ce le­ve­de på en løgn. Men Cait­lyn er sandheden. Hun for­tæl­ler ik­ke én ene­ste løgn. «

Så­dan si­ger Cait­lyn Jen­ner til Va­ni­ty Fair. Hi­sto­ri­en har ryd­det for­si­der og ind­ta­get den bed­ste sen­de­tid over he­le klo­den. Og selv den ame­ri­kan­ske præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, blan­der sig i dis­kus­sio­nen.

For­ri­ge år var Ba­ra­ck Oba­ma den før­ste ame­ri­kan­ske præ­si­dent, der no­gen­sin­de har brugt or­det ’ trans­per­son’ i sin år­li­ge Sta­te of the Uni­ontale. Og på sin Twit­ter skrev han med adres­se til Cait­lyn:

» Kæ­re Cait­lyn. Det kræ­ver mod at for­tæl­le sin hi­sto­rie. «

CAIT­LYN JEN­NER Fø­de­navn: Bru­ce Wil­li­am

Nyt navn: Født:

Før­ste job:

OL 1976:

Æg­te­ska­ber: Børn: Sted­børn:

An­dre job:

Re­a­li­ty­stjer­ne, fored­rags­hol­der, for­fat­ter, sku­e­spil­ler.

Godt 700 mil­li­o­ner iføl­ge For­bes.

Køns­skif­te 1. juli

For­mue:

Ak­tu­el:

Guld­me­dal­je og ver­dens­re­kord i ti­kamp.

Chrystie Crow­nover ( 1972- 1981), Linda Thomp­son ( 1981- 1986), Kris Kar­das­hi­an ( 1991- 2015). Seks.

Fi­re - bl. a. Kim Kar­das­hi­an. På det­te pres­se­fo­to for re­a­li­ty- se­ri­en ’ Ke­epi­ng up with the Kar­das­hi­ans’ ses Bru­ce Jen­ner sam­men med eks­ko­nen Kris og de­res seks fæl­les børn ( hans to bi­o­lo­gi­ske) samt den enes kæ­re­ste. Fra ven­stre: Ro­bert, Bru­ce/ Cait­lyn, Kris, Ky­lie, Ken­dell, Khloe, Kourt­ney og Scott Di­si­ck. Fo­to: E- on­li­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.