Før var Dan­mark for­an

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

DE­BAT

Før var Dan­mark ét af ver­dens mest frem­sy­ne­de og pro­g­res­si­ve lan­de, når det dre­je­de sig om køn­si­den­ti­tet og køns­skif­te­o­pe­ra­tio­ner. Men i dag hal­ter vi bag­ef­ter.

Dét fast­hol­der den dan­ske transkvin­de Linda Thor Pe­der­sen. Og hun er ik­ke i tvivl om år­sa­gen: Ca­spi­an- sa­gen.

I 2012 fik en 15- årig, Ca­spi­an Drumm, der er født som pi­ge, si­ne bryster fjer­net på en dansk pri­vat­kli­nik.

Op­før­te sig uet­isk

Ca­spi­an, der i dag la­ver som mand, var selv ube­tin­get be­gej­stret for re­sul­ta­tet. Men dén hold­ning del­te de dan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der ik­ke. Sund­heds­sty­rel­sens Di­sci­pli­nær­nævn men­te så­le­des, at kli­nik­ken hav­de op­ført sig uet­isk.

Og som føl­ge her­af er ad- gan­gen til lig­nen­de ope­ra­tio­ner i dag gjort me­re kom­pli­ce­ret.

» Nu bli­ver trans­per­so­ner igen be­hand­let som en slags sy­ge, der skal gen­nem­gå un­der­sø­gel­ser og prø­ve­tid, før de kan få en di­ag­no­se og der­med et kirur­gisk ind­greb. Og re­sul­ta­tet er blot, at folk i ste­det ta­ger til Tys­kland for at få ind­gre­bet fo­re­ta­get, « si­ger Linda Thor Pe­der­sen.

Og her­med står nu­ti­den i stærk kon­trast til for­ti­den.

I 1951 ryd­de­de den for- hen­væ­ren­de ame­ri­kan­ske G. I.- sol­dat Chris ( Christine) Jør­gen­sen så­le­des for­si­den overalt i ver­den.

På Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn var den se­je sol­dat tak­ket væ­re nog­le dyg­ti­ge dan­ske læ­ger nem­lig ble­vet for­vand­let til en smuk blon­di­ne.

Årets kvin­de i USA

Hjem­me i USA blev Christine Jør­gen­sen så­gar kå­ret som ’ Wo­man of the Year’ af Ti­me Ma­ga­zi­ne. Og frem til sin død i 1989 kald­te Christine Jør­gen­sen de dan­ske læ­ger ’ mi­ne mo­di­ge red­nings­mænd’. På Rigs­hosti­ta­let i Kø­ben­havn blev den for­hen­væ­ren­de

ame­ri­kan­ske G. I.- sol­dat Chris ( Christine) Jor­gen­sen i 1951 for­vand­let til en smuk blon­di­ne.

Fo­to: Scan­pix

Bru­ce sprin­ger ud som Cait­lyn Jen­ner på for­si­den af det nye num­mer af bla­det Va­ni­ty Fair’. Fo­to:

Va­ni­ty Fair/ An­nie Lei­bovitz

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.