Ens reg­ler for e- ci­ga­ret­ter

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DANSK STAN­DARD

Den vel­kend­te smøgs elek­tro­ni­ske mod­styk­ke vin­der frem, men der mang­ler krav til sik­ker­he­den og kva­li­te­ten af eci­ga­ret­ter­ne.

Der­for har Dansk Stan­dard ned­sat et ud­valg, der skal væ­re med til at sik­re en ræk­ke stan­dar­der for ci­ga­ret­ter og de til­hø­ren­de væ­sker. For­må­let er at øge sik­ker­he­den ved de e- ci­ga­ret­ter, der når det dan­ske mar­ked, for­kla­rer Jesper Jer­lang, der er stan­dar­di­se­rings­di­rek­tør i Dansk Stan­dard.

Tjek­ker ke­mi­ske stof­fer

» Som for­bru­ger skal man ha­ve til­lid til de pro­duk­ter, der fin­des på det dan­ske mar­ked. Der­for er der brug for nog­le over­ord­ne­de ret­nings­linjer for at løf­te kra­ve­ne og sik­re et me­re gen­nem­sku­e­ligt mar­ked for for­bru­ger­ne, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Ud­val­get skal kig­ge på den me­ka­ni­ske del af e- ci­ga­ret­ter­ne og på de ke­mi­ske stof­fer, blandt an­dre ni­ko­tin, for­mal­de­hyd, tung­me­tal­ler og al­ler­ge­ner.

Ar­bej­det skal væ­re med til at sik­re, at Dan­mark får en fin­ger med i spil­let, når der bli­ver fast­sat eu­ro­pæ­i­ske ram­mer for e- ci­ga­ret­ter­ne i to­baks­di­rek­ti­vet, som EU li­ge nu ar­bej­der på at få ind­ført i med­lem­slan­de­ne.

Selv om e- ci­ga­ret­ter er ble­vet be­skyldt for at væ­re ska­de­li­ge, er standarderne iføl­ge Jesper Jer­lang hver­ken med til at gø­re ryg­ning me­re el­ler min­dre okay. » Uan­set, om der kom­mer stan­dar­der el­ler ej, vil eci­ga­ret­ter­ne bli­ve solgt og mar­keds­ført. Med stan­dar­der sik­rer vi et mini­mums­ni­veau af kva­li­tet. Hvis man ik­ke gør det, vil man stil­le for­bru­ger­ne end­nu dår­li­ge­re. Vil man for­by­de det, skal man jo lov­gi­ve om det, « si­ger han.

Skræk­ek­semp­ler

Fra en af bran­chens re­præ­sen­tan­ter i ud­val­get, de­sign­le­der Mik Da­hl fra e- ci­ga­ret­pro­du­cen­ten Jan­ty, ser man og­så frem til at få kla­re­re reg­ler på mar­ke­det.

ONS­DAG 3. JU­NI 2015

» Der har i de se­ne­ste år væ­ret fle­re skræk­ek­semp­ler på, hvor galt det kan gå. Eci­ga­ret­ter, der eks­plo­de­rer el­ler går ild i, mundstyk­ker, der knæk­ker un­der brug, og en­he­der, der læk­ker væ­ske di­rek­te ind i mund­hu­len. Det er be­stemt ik­ke i or­den, og det skal der ret­tes op på. Og net­op der­for har vi brug for stan­dar­der, der kan væ­re med til at løf­te kva­li­te­ten, « si­ger han. For­u­den for­hand­le­re og pro­du­cen­ter af e- ci­ga­ret­ter og e- væ­sker be­står ud­val­get og­så af læ­ger og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Dansk Stan­dard har ned­sat et ud­valg, der skal sik­re fæl­les reg­ler for de po­pu­læ­re eci­ga­ret­ter. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.