Kul­tur ’ Bas- ts­u­na­mi’

BT - - KULTUR - 3. Hvad fryg­ter du mest ved årets Di­stor­tion?

MOD­STAN­DER

Pe­ter Hy­bel, 47 år, cand. mag. un­der­vi­ser og mu­si­ker. Bor på Halmtor­vet på Vester­bro og er na­bo til det år­li­ge Di­stor­tio­nar­ran­ge­ment i by­de­len. Hav­de sid­ste år et me­get om­talt de­bat­ind­læg i Po­li­ti­ken, hvor han om­døb­te Di­stor­tion til ’ Pis­stor­tion’. 1. Hvad er de stør­ste pro­ble­mer ved Di­stor­tion?

» Det mang­len­de an­svar. Man har ik­ke sør­get for de nød­ven­di­ge fa­ci­li­te­ter, kon­trol- og sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger, når 100.000 men­ne­sker slip­pes løs i ga­der­ne. Di­stor­tion kun­ne læ­re me­get af Roskil­de Festi­val om gen­si­dig hen­syn­ta­gen, bæ­re­dyg­tig­hed og so­ci­al an­svar­lig­hed. Di­stor­tion står ik­ke for an­det end at slå sig løs med druk, høj mu­sik og fest uden sær­ligt ind­hold. «

2. Kø­ben­havn er en le­ven­de, lar­men­de stor­by - hvor­dan kan en en­kelt dags by­fest el­ler to om året bli­ve et pro­blem for be­bo­er­ne i by­en?

» Di­stor­tion fø­les må­ske vær­re, for­di den kom­mer oven i den larm, vi for­vej­en er vant til på in­dre Vester­bro. Vi har net­op haft ma­ra­ton­løb, fest for åb­nin­gen af Isted­ga­de, ga­ra­gero­ck­festi­val, lop­pe- og mad­mar­ked. Ind­holds­ri­ge be­gi­ven­he­der, som be­bo­er­ne hil­ser vel­kom­men, for­di de er vel­or­ga­ni­se­re­de og lo­kalt for­ank­re­de, hvor ar­ran­gø­rer og del­ta­ge­re ta­ger fæl­les an­svar. » Jeg fryg­ter ik­ke no­get ved årets Di­stor­tion. Jeg har ik­ke tænkt mig at væ­re hjem­me. Men jeg vil da væ­re ir­ri­te­ret over stan­ken af pis og af­fø­ring i ga­der­ne i ugen ef­ter, og væ­re ked af, hvis jeg selv el­ler an­dre får øde­lagt no­get på grund af ar­ran­ge­men­tet. «

4. De­bat­ten om Di­stor­tion har ra­set en del gen­nem åre­ne; sy­nes du, de­bat­ten har ryk­ket no­get?

» Et de­bat­ind­læg, jeg skrev sid­ste år, var det mest læ­ste på Po­li­ti­ken. dk, og jeg var i TV2 Lor­ry, men der var in­gen re­ak­tion fra Di­stor­ti- on- ar­ran­gø­rer­ne. De­bat­ten har ik­ke ryk­ket spor. I år er der igen seks ti­mers basts­u­na­mi li­ge uden for mi­ne vin­du­er, og der har hel­ler ik­ke væ­ret no­gen kon­struk­tiv di­a­log med Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Man kun­ne ha­ve hørt på for­sla­get om at flyt­te bas- ts­u­na­mi­en 500 me­ter væk til den Hvi­de Kød­by, hvor der in­gen umid­del­ba­re na­bo­er er. El­ler ar­ran­gø­rer­ne kun­ne ha­ve lagt de­le af pro­gram­met i an­dre by­de­le, som træn­ger me­re til be­gi­ven­he­der. Der var man­ge, som skrev i de­bat­ten sid­ste år, » at jeg da ba­re kun­ne flyt­te væk « , men jeg me­ner, at det er le­gi­timt at de­bat­te­re, hvor­dan vi bru­ger by­en. «

5. Har du no­get po­si­tivt at si­ge om Di­stor­tion?

» Der er da mas­ser af po­si­ti­ve ting ved Di­stor­tion. Det er fint, at folk hol­der fest, hyg­ger sig, og at man prø­ver at bry­de de van­te ram­mer, men desvær­re er de go­de in­ten­tio­ner druk­net i øl­let bø­vet­hed. Del- ar­ran­ge­men­ter som Bør­ne- Di­stor­tion og fæl­les­spis­ning på Isted­ga­de vir­ker dog me­get hyg­ge­li­ge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.