On – pis rty?

BT - - KULTUR -

Di­stor­tion har al­drig for­sømt at ska­be larm i ga­der­ne og højlydt de­bat i me­di­er­ne. De­bat­ten har væ­ret ført af bå­de by­ens be­bo­e­re, blog­ge­re, del­ta­ge­re, me­nig­mand, me­di­e­folk og po­li­ti­ke­re.

Gan­ske få an­hol­del­ser

Der har væ­ret sværds­lag om Di­stor­tions øko­no­mi og kom­mu­nens øko­no­mi­ske en­ga­ge­ment i festi­va­len. Og så har festi­va­len få­et på hat- te­pul­den for dens støj­ge­ner, aff alds­svi­ne­ri, druk, tis­se­ri og hær­gen. Tra­di­tio­nelt fo­re­ta­ger po­li­ti­et dog kun få an­hol­del­ser un­der den fl ere da­ge lan­ge ga­de­fest.

Men festi­va­len hand­ler først og frem­mest om mu­sik.

» I år har vi me­get fo­kus på de­ep hou­se- gen­ren, som op­le­ver en stor re­vi­val. Des­u­den har vi fo­kus på en an­den ten­dens, be­at- ma­ger­ne, der la­ver elek­tro­nisk dan­semu­sik med ud­gangs­punkt i hip­hop­be­ats, « for­tæl­ler Di­stor­tionboo­k­er Nis Si­gurds­son.

Ø med dan­se­ga­ran­ti

» Men vi har sta­dig­væk en mas­se af det man kan kal­de ’ Di­stor­tions dna’, un­der­grunds­hou­se og - te­ch­no. Og på Di­stor­tion Ø ude på Refsha­leø­en præ­sen­te­rer vi mu­sik­gen­rer med dan­se­ga­ran­ti, « po­in­te­r­er han.

Op­ryd­ning ef­ter Di­stor­tion. Fo­to: Jonas Van­dall Ørtvig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.