’ By­en blom­strer’

Dj og ra­dio­be­sty rer Le Gam­melt­oft

BT - - KULTUR - To­mor­rowland: A Wor­ld.. Aven­gers: Age of Ul­tron

TIL­HÆN­GER

Le Gam­melt­oft , 37 år, be­sty rer af ra­di­o­ka­na­len ’ Heart­be­ats’ og dj på Di­stor­tion. I mor­gen tors­dag står hun bag Heart­be­ats Ra­di­o­ga­de, hvor Oe­h­lens­chlæ­gers­ga­de på Vester­bro for­vand­les til en uden­dørs dag­ligstue med so­fa­er, chill- out og dj’s. 1. Hvad er den stør­ste - kul­tu­rel­le, mu­si­kal­ske og men­ne­ske­li­ge - vær­di ved Di­stor­tion Festi­val?

» Først og frem­mest er det jo fe­sten, der er i fo­kus. Di­stor­tion for­mår at sam­le man­ge for­skel­li­ge ty­per dan­ske­re til en stor som­mer­fest. Så det er ho­ved­sa­ge­ligt det so­ci­a­le aspekt, som er i cen­trum. «

2. Hvor­for er det nød­ven­digt at afh ol­de Di­stor­tion som en ga­de­fest frem for på ba­rer og spil­le­ste­der el­ler et sær­ligt festi­va­la­re­al?

» Det er vig­tigt, at vi og­så kan fi nde ud af at ind­dra­ge ga­de­bil­le­det og ik­ke ba­re afh ol­der fe­ster på ve­nu­es. By­en vok­ser og blom­strer, når den bru­ges. «

Hvad for­ven­ter du dig af årets Di­stor­tion Festi­val?

» Det er en ar­bejds- Di­stor­tion for mig i år, så jeg for­ven­ter 100 pct. fo­kus på vo­res ra­di­o­ga­de, som vi la­ver på Vester­bro. «

4. De­bat­ten om Di­stor­tion har ra­set en del gen­nem åre­ne; sy­nes du at de­bat­ten har ryk­ket no­get?

» Ja, det sy­nes jeg. De om­rå- der, der ik­ke eg­ne­de sig til mas­si­ve ga­de­fe­ster, er ble­vet sløj­fet. Di­stor­tion har vist, at de ta­ger sik­ker­he­den al­vor­ligt. De sto­re dj’s bli­ver boo­k­et til Refsha­leø­en, for­di det bli­ver for pres­set på ga­den og der­med for far­ligt. «

5. Har du no­get kri­tisk at til­fø­je om Di­stor­tion?

» Nej, ik­ke an­det end, at det er ær­ger­ligt, at folk kun går ud for druk og ik­ke for mu­sik. Det er den un­ge ’ hø­je­re, vil­de­re’- ten­dens, der vir­ke­lig vi­ser sit an­sigt. Men jeg er for­ta­ler for den slags ini­ti­a­ti­ver, som Di­stor­tion vi­ser. Respekt til dem. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.