Kvin­den med de smuk­ke­st an­brag­te ta­to­ve­rin­ger

BT - - NAVNE - Så­dan lø­ser du Sudoku Løs­nin­ger fra i går

40 ÅR I DAG

An­ge­li­na Jo­lie kan al­le­re­de skri­ve fi lm­stjer­ne, fi lmin­struk­tør og ma­nuskript­for­fat­ter på vi­sit­kor­tet. Hun har ved fl ere lej­lig­he­der væ­ret om­talt som ’ ver­dens smuk­ke­ste kvin­de’ og hun har mod­ta­get en Oscar og tre Gol­den Glo­bes – og så var hun iføl­ge For­bes Hol­lywoods hø­jest be­tal­te sku­e­spil­le­rin­de i 2009 og 2011.

Ik­ke mindst er An­ge­li­na Jo­lie be­un­dret for sin hu­ma­ni­tæ­re ind­sats, bl. a. som tid­li­ge­re goodwill- am­bas­sa­dør for FNs Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at og for sit ar­bej­de med fl ygt­nin­ge.

An­ge­li­na Jo­lie de­bu­te­re­de på fi lm sam­men med sin far, Jon Voight, i 1982 i ’ Look­in’ to Get Out’. Godt 10 år se­ne­re kom der fart på fi lm­kar­ri­e­ren, og hun fi k en Oscar for sin birol­le i ’ Girl, In­ter­rup­ted’ i 1999.

Action­s­tjer­ne

Be­røm­mel­sen kom med rol­len som La­ra Croft i ’ Tomb Raider’ ( 2001). Den blev fulgt op med ’ The Crad­le of Life’ ( 2003). Hun fort­sat­te sin action- stjer­ne­kar­ri­e­re med ’ Mr. & Mrs. Smith’ ( 2005), ’ Wan­ted’ ( 2008) og ’ Salt’ ( 2010) – hen­des stør­ste li­ve- action kom­merci­el­le suc­ces til da­to. An­er­ken­del­se fra fi lm­kri­tik­ken fi k hun for ’ A Migh­ty Heart’ ( 2007) og ’ Chan­ge­ling’ ( 2008). Hun le­ver sam­men med sku­e­spil­le­ren Brad Pitt – et for­hold der får me­get op­mærk­som­hed i me­di­er­ne – og par­ret har tre bi­o­lo­gi­ske og tre adop­te­re­de børn.

Kro­p­s­py­nt

Og­så An­ge­li­na Jo­lies ta­to­ve­rin­ger har få­et me­get op­mærk­som­hed. Blandt an­det har det be­ty­det, at fi lm­folk har væ­ret tvun­get til at væ­re yderst kre­a­ti­ve ved op­ta­gel­se af nø­gen- og kær­lig­heds­sce­ner. An­gi­ve­ligt skul­le An­ge­li­na Jo­lie i øje­blik­ket ha­ve 13 ta­to­ve­rin­ger. Her­un­der or­de­ne ’ know your rights’, der står skre­vet på det øver­ste af ryg­gen, og på un­de­rar­men har hun et Ten­nes­see Wil­li­ams- ci­tat: ’ A pray­er for the wild at heart, kept in ca­ges’, som hun fi k sam­men med sin mor. Des­u­den har hun ta­to­ve­rin­ger med de ara­bi­ske skrift - tegn for ’ vil­jestyr­ke’, det lat­in­ske ord­s­prog ’ quod me nut­rit me de­stru­it’ ( det, der næ­rer mig, øde­læg­ger mig), og en Yan­tra- bøn, skre­vet på de æld­gam­le kh­mer- og pa­liskrift sprog, for sin søn Ma­dox. På sin ven­stre overarm har hun fi re sæt geo­gra­fi ske ko­or­di­nat­sy­ste­mer, som vi­ser, hvor hen­des børn er født.

Men An­ge­li­na Jo­lie har og­så i ti­dens løb få­et fj er­net ad­skil­li­ge an­dre ta­to­ve­rin­ger, deri­blandt nav­net ’ Bil­ly Bob’ – hen­des eks­mand var sku­e­spil­le­ren Bil­ly Bob Thor­n­ton – et ki­ne­sisk tegn for ’ død’ og et vin­due på det ne­der­ste af ryg­gen.

/ janh

Nem

Svær

Dit svar Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

An­ge­li­na Jo­lie er be­un­dret og fe­te­ret ver­den over bå­de for sit fil­m­ar­bej­de og for sin sto­re hu­ma­ni­tæ­re ind­sats. Ar­kiv­fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.