Tyran på af­ve­je

BT - - TV - KOMEDIE

Den ga­le dik­ta­tor Haff az Ala­de­en er me­get op­sat på, at hans land, Wa­diya, al­drig får ind­ført de­mo­kra­ti – og skal ha­ve lov til at fort­sæt­te med at ud­vik­le atom­vå­ben. Da FN’s sik­ker­heds­råd tru­er med at gri­be ind over for Wa­diya, ta­ger Ala­de­en af­sted til New York for at ta­le FN til ret te. Un­der tu­ren får Ala­de­ens høj­re hånd, Ta­mir, ham imid­ler­tid ud­skift et med en dob­belt­gæn­ger og skaff et af vej­en. Men Ala­de­en unds­lip­per, og be­rø­vet sit fuldskæg og al an­den iden­ti­fi ka­tion må han for­sø­ge at gen­vin­de sin plads som ube­stridt ene­her­sker i Wa­diya. Til det får han hjælp af ak­ti­vi­sten Zo­ey, der tror, at han er li­ge­sin­det. I rol­len som dik­ta­to­ren ses Sa­cha Ba­ron Co­hen, der er ble­vet bå­de be­rømt og be­ryg­tet for si­ne rol­ler som Ali G, Borat og Brü­no. I ” Dik­ta­to­ren” er den do­ku­men­ta­ri­ske stil lagt på hyl­den til for­del for en stjer- ne­be­sat rol­le­li­ste be­stå­en­de af bl. a. An­na Fa­ris, Jo­hn C. Reil­ly og Ben Kings­ley. Fil­men er in­spi­re­ret af be­st­sel­le­ren ” Za­bi­bah and The King”, der

Med­vir­ken­de: er skre­vet af den af­dø­de iraki­ske dik­ta­tor Sad­dam Hus­se­in. ( TV 2 Zulu)

Sa­cha Ba­ron Co­hen er kendt for si­ne skø­re rol­ler. I den ame­ri­kan­ske komedie ” Dik­ta­to­ren” fra 2012 spil­ler han den magtsy­ge dik­ta­tor Haf­faz Ala­de­en, der bli­ver ud­sat for et kup. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.