JERNLADYEN SLÅR TIL MOD AR­GEN­TI­NA

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 33 år si­den 1982:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er ro­man­tik i luft en. Men må­ske er det ik­ke li­ge på den må­de, du godt kun­ne tæn­ke dig. Men for­di der er knas i den, så hold dig ik­ke til­ba­ge. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har langt bed­re vil­kår, end du må­ske selv er klar over. Din kri­ti­ske sans kan en­ten hol­de dig til­ba­ge el­ler skub­be dig fremad. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* VÆG­TEN 23.09 - 22.10 I dag vil du læ­re no­get gan­ske sær­ligt om­kring, hvor­dan du re­la­te­rer til di­ne om­gi­vel­ser. Hvis du som sæd­van­lig er for fl ink, bli­ver du brem­set. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan næ­sten ik­ke få bed­re be­tin­gel­ser for at få skabt de æn­drin­ger, du øn­sker dig. Du sæt­ter nye mål, du plan­læg­ger og er mo­dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du har fø­lel­sen af, at der no­get, som mang­ler i dit liv. Må­ske er det dig, som ik­ke kan se sko­ven for ba­re træ­er? Tæl til ti, før du brø­ler op. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er lagt op til, at du har med­vind og gun­sti­ge be­tin­gel­ser. Især om­kring mål og pla­ner ar­bejds­mæs­sigt. Rej­ser el­ler ud­lands­an­lig­gen­der er ak­tu­elt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 For at du kan få den klar­hed, som du øn­sker, så er der alt­så no­get, du bli­ver nødt til at gø­re no­get ved. Du går rundt som kat­ten om den var­me grød. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:* Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du fø­ler, at uan­set hvor du kig­ger hen, så er der in­gen ud­vej. Hvad med om du bli­ver, hvor du er og i ste­det for sæt­ter nog­le græn­ser? Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

99). ( Svær 3). ( Mid­del 35). ( Nem

Eng­land smi­der fly­ve­bla­de ud over Po­rt Stan­ley og op­for­drer de ar­gen­tin­ske be­sæt­te­re til at over­gi­ve sig. Hvis ik­ke står flå­den og 20.000 sol­da­ter klar til sla­get om øer­ne i Sy­dat­lan­ten. 7.000 ar­gen­ti­ske sol­da­ter, der hav­de be­sat Fal­kland­sø­er­ne, fik Mar­ga­ret That­cher og re­ster­ne af hen­des im­pe­rie på nak­ken. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.