BLAT­TER LUSKER

Trods mas­siv kri­tik igen­nem de se­ne­ste da­ge kom det al­li­ge­vel som et chok, da FI­FA- præ­si­dent Sepp Blat­ter i går på et ha­ste­ind­kaldt pres­se­mø­de valg­te at an­non­ce­re sin af­gang

BT - - FIFA-CHOK - DRA­MA­TISK EXIT Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Sepp Blat­ter

Det kom ud af det blå. I et nær­mest uvir­ke­ligt tvist i hand­lings­for­lø­bet, som af­vi­ger en­hver lo­gisk dra­ma­tur­gi smed FIFA­præ­si­dent Sepp Blat­ter en bom­be, der ef­ter­lod fod­bold­ver­de­nen med kæ­ben på gul­vet.

Ef­ter skan­da­le på skan­da­le i sit højt el­ske­de FI­FA valg­te præ­si­den­ten for det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, Sepp Blat­ter, at træk­ke sig ved et ha­ste­ind­kaldt pres­se­mø­de.

Blot fi­re da­ge ef­ter at han hav­de sik­ret sig gen­valg til en fem­te pe­ri­o­de. Seks da­ge ef­ter at kra­ve­ne om hans af­gang, som har lig­get som ent hvi­sken­de lydspor un­der den 79- åri­ge schweizer, blev for­vand­let til højtrå­ben­de pro­te­ster som føl­ge af schweizisk po­li­tis an­hol­del­ser af fle­re højt­stå­en­de FIFA­folk kort før præ­si­dentval­get på kon­gres­sen i Zürich.

» Val­get er over­stå­et, men det er FI­FAs ud­for­drin­ger ik­ke. FI­FA træn­ger til en gen­nem­gri­ben­de over­ha­ling, « be­gynd­te Blat­ter i går si­ne for­be­red­te be­mærk­nin­ger til pres­sen.

» Selv om jeg har få­et et man­dat af med­lem­mer­ne af FI­FA, fø­ler jeg ik­ke, at jeg har et man­dat, som støt­tes af al­le i fod­bol­dens ver­den – fans, klub­ber, spil­le­re – dem, som el­sker, le­ver og ån­der for fod­bold li­ge så me­get, som vi al­le gør i FI­FA. Der­for har jeg be­slut­tet at stil­le mit man­dat til rå­dig­hed ved en ek­stra­or­di­nær kon­gres. Ind­til da vil jeg fort­sæt­te med at fort­sæt­te mit job som præ­si­dent for FI­FA. Kon­gres­sen vil bli­ve af­holdt så hur­tigt som mu­ligt, så min ef­ter­føl­ger kan bli­ve valgt, « til­fø­je­de Sepp Blat­ter fra ta­ler­sto­len.

Drå­ben

Det var fre­dag – da­gen for præ­si­dentval­get – at det he­le brød løs. Selv om Sepp Blat­ter blev gen­valgt, for­di al­le hans mod­kan­di­da­ter trak sig før el­ler un­der­vejs i val­get, stram­me­de net­tet om ham til, da det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI, i en dra­ma­tisk ak­tion storme­de det fem­stjer­ne­de ho­tel Baur au Lac i schweizi­ske Zürich om mor­gen og an­holdt 14 per­so­ner. Ni af dem har for­bin­del­se til FI­FA og blev straks flø-

ONS­DAG 3. JU­NI 2015 jet til USA, hvor de er un­der anklage for at ha­ve svind­let og med­vir­ket til kor­rup­tion. Per­so­ner­ne blev an­holdt for at ha­ve mod­ta­get me­re end en mia. kr. i be­stik­kel­se over en 24- årig pe­ri­o­de.

Det var dog langt­fra før­ste gang, at FI­FA bli­ver sat i for­bin­del­se med be­stik­kel­se og kor­rup­tion. Især Sepp Blat­ter har haft ad­skil­li­ge an­kla­ger hæn­gen­de over ho­ve­d­et. Gang på gang har præ­si­den-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.