UD AF DØ­REN

BT - - SEPP BLATTER TRÆKKER SIG -

ONS­DAG 3. JU­NI 2015 ten dog for­må­et at få vik­let sig ud af be­skyl­din­ger­ne. Li­ge ind­til i går. Her ryk­ke­de spo­ret af mistæn­ke­li­ge pen­ge­over­førs­ler tæt­te­re på ham, da den ame­ri­kan­ske avis New York Ti­mes kun­ne af­slø­re, at ge­ne­ral­se­kre­tær Jero­me Valcke, der er Blat­ters top­løjt­nant, over­før­te 10 mil­li­o­ner dol­lar i 2008 til Ja­ck War­ner, der på det tids­punkt var præ­si­dent i for­bun­det CONCACAF, der re­præ­sen­te­rer fod­bold­lan­de­ne i Ca­ri­bi­en og Nord- og Cen­tra­la­me­ri­ka.

War­ner har tid­li­ge­re væ­ret vi­ce­præ­si­dent for FI­FA, men måt­te træk­ke sig på grund af hef­ti­ge be­skyld­nin­ger om kor­rup­tion. Be­ta­lin­gen er pro­ble­ma­tisk, for­di ef­ter­for­sker­ne i FBI iføl­ge avi­sen mistæn­ker transak­tio­nen på næ­sten 70 mio. kr. for at væ­re en del af en be­stik­kel­ses­sag, som i 2004 sik­re­de Syd­afri­ka vært­s­rol­len for VM i 2010.

Der­med blev tryk­ket mod Sepp Blat­ter stør­re og stør­re, og i går valg­te han at træk­ke sig. Men der kan gå fle­re må­ne­der, før han er væk fra præ­si­dent­po­sten, for­kla­rer Do­me­ni­co Sca­la, for­mand for FI­FAs valg­ko­mité ved den net­op over­stå­e­de kon­gres.

» Be­slut­nin­gen om, hvor­når val­get af den næ­ste præ­si­dent skal væ­re, bli­ver ta­get af ek­se­ku­tiv­ko­mitéen, og det vil ske på et tids­punkt mel­lem de­cem­ber og marts « , si­ger han til Reu­ters.

2. JU­NI:

Avi­sen The New York Ti­mes af­slø­rer, at FI­FAs ge­ne­ral­se­kre­tær, Jero­me Valcke ( fo­to), var

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.