Så­dan blev Sepp Blat­ter tvun­get til at træk­ke sig

BT - - SEPP BLATTER TRÆKKER SIG -

DE SE­NE­STE DA­GES

be­gi­ven­he­der af­slø­rer, hvor tæt kor­rup­tions­ankla­ger­ne kom på FI­FA- præ­si­dent Sepp Blat­ter:

NOVEM­BER 2014:

Den ame­ri­kan­ske ad­vo­kat Mi­cha­el Garcia kla­ger over, at hans un­der­sø­gel­se af net­op Ruslands og Qa­ta­rs VM- vært­ska­ber syl­tes af FI­FA og træ­der til­ba­ge. FI­FA vil ik­ke of­fent­lig­gø­re rap­por­ten.

I en dra­ma­tisk ak­tion på et luksus­ho­tel i Zürich an­hol­der po­li­ti­et på ame­ri­kansk for­an­led­ning ni nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re højt­stå­en­de FI­FA- folk. De

27. MAJ:

er mistænkt for at væ­re in­vol­ve­re­de i en gi­gan­tisk be­stik­kel­ses­sag på over en mia. kr. over en pe­ri­o­de på 24 år. Få ti­mer ef­ter ind­le­der schweizisk po­li­ti en kri­mi­nalsag i for­bin­del­se med til­de­lin­gen af vært­ska­ber­ne til Rusland og Qa­tar i 2018 og 2022.

Sepp Blat­ter gen­væl­ges som præ­si­dent for FI­FA uden de sto­re pro­ble­mer. Hans mod­kan­di­dat er prins Ali Bin Al- Hus­se­in fra Jor­dan. To an­dre kan­di­da­ter har kort in­den val­get op­gi­vet de­res kan­di­da­tur – her­un­der DBUs fo­re­truk­ne valg, Lu­is Fi­go.

29. MAJ:

vi­den­de om en be­ta­ling på 10 mio. dol­lar fra syd­afri­kan­ske em­beds­mænd til den tid­li­ge­re præ­si­dent for sam­men­slut­nin­gen af nord- og cen­tra­la­me­ri­kan­ske fod­bold­for­bund og vi­ce­præ­si­dent i FI­FA Ja­ck War­ner. De 10 mio. dol­lar er iføl­ge de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der be­stik­kel­se, som i 2004 sik­re­de Syd­afri­ka vært­ska­bet for VM i 2010.

2. JU­NI KL. 18.40:

Sepp Blat­ter si­ger på et ha­ste­ind­kaldt pres­se­mø­de, at han vil træ­de til­ba­ge som præ­si­dent for FI­FA ef­ter 17 år på po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.