En kæm­pe sejr for fod­bol­den

BT - - SEPP BLATTER TRÆKKER SIG -

VEL­KOM­MEN TIL HI­STO­RI­ESKRIV­NING i fod­bol­dens ver­den. Sepp Blat­ter er en fær­dig mand. Tvun­get ud af FI­FA - og selv­om år­sa­gen end­nu er ukendt, så tør jeg godt sæt­te ju­ni- løn­nen på, at Blat­ter hav­de en idé om, at FBI har rul­let det helt sto­re ap­pa­rat ud, og at det der­for ude­luk­ken­de var et spørgs­mål om tid, før net­tet hav­de fan­get den stør­ste, men og­så den glat­te­ste, af fiskene i FI­FA- bun­ke­ren.

I lø­bet af i går kom det frem, at hans høj­re hånd, ge­ne­ral­se­kre­tær Jero­me Valcke, var vi­den­de om en over­før­sel på 10 mio. dol­lar fra syd­afri­kan­ske em­beds­mænd til Ja­ck War­ner, en af de be­stik­kel­ses­sig­te­de top­folk. Og der­med kom skan­da­len så tæt på Blat­ter, at ene­ste ud­vej var at stop­pe. FOR FOD­BOL­DEN ER det en udelt sejr. Det si­ger jeg end­da uden at vi­de, hvem der træ­der i ste­det for Sepp Blat­ter. Det bun­der ude­luk­ken­de i, at det ik­ke kan bli­ve me­get vær­re.

Kor­rup­tions­kan­da­len, der rul­le­de i sid­ste uge, og som på dra­ma­tisk vis før­te til an­hol­del­ser af en ræk­ke le­den­de FI­FA- folk på et ho­tel i schweizi­ske Zurich, af­slø­re­de en pil­rå­d­den kul­tur i fod­bol­dens øver­ste or­gan.

Ik­ke at det kom som en over­ra­skel­se, for be­skyld­nin­ger­ne har væ­ret der i åre­vis, men den­ne gang var det ame­ri­kan­ske justits­mi­ni­ste­ri­um gå­et ind i sa­gen og de hav­de lyd­op­ta­gel­ser­ne, der in­kri­mi­ne­re­de de an­hold­te.

Kri­ti­ske jour­na­li­ster har i åre­vis for­søgt at af­dæk­ke FI­FAs san­de an­sigt, men ’ fa­mi­li­en’, som fod­bol­dens svar på God­fat­her, Sepp Blat­ter, selv kald­te den, luk­ke­de sig om sig selv, og in­ter­ne un­der­sø­gel­ser blev syl­tet, når de kom for tæt på.

Nu stod det klart, at FI­FA var ens­be­ty­den­de med ven­ne­tje­ne­ster og enor­me sum­mer, der gik i de for­ker­te lom­mer. Og det stod klart, at de skyl­di­ge skul­le fin­des al­le­rø­verst i hie­rar­ki­et.

Sepp Blat­ter lod sig gen­væl­ge, men stod pla­ce­ret i et di­lem­ma, hvor de to mu­li­ge for­kla­rin­ger var li­ge øde­læg­gen­de for den le­gi­ti­mi­tet, den øver­ste le­der nød­ven­dig­vis må ha­ve:

En­ten vid­ste han det he­le - og så er det ud. Må­ske end­da i fængsel. El­ler og­så ane­de han in­tet, hvil­ket så for­tæl­ler hi­sto­ri­en om en præ­si­dent, der ik­ke har styr på sin or­ga­ni­sa­tion og si­ne nær­me­ste me­d­ar­bej­de­re. HÅ­BET ER NA­TUR­LIG­VIS, at en ny præ­si­dent i FI­FA har mo­det til at ryd­de grun­digt op. Sepp Blat­ter har haft et hav af støt­ter - han vandt præ­si­dentval­get over­be­vi­sen­de fre­dag - og det vil væ­re helt i FI­FAs ånd, hvis de fle­ste har haft et øko­no­misk in­ci­ta­ment til at hol­de Blat­ter på po­sten. Der­for vil op­ryd­nin­gen ik­ke væ­re let, men med det mas­si­ve pres, der har væ­ret fra omver­de­nen, må det stå klart, at der skal mu­ges ud med den helt sto­re sko­vl, hvis til­li­den skal genop­ret­tes.

Man må og­så hå­be, at schweizisk po­li­ti skru­er end­nu me­re op for den si­de­lø­ben­de un­der­sø­gel­se af be­stik­kel­se i for­bin­del­se med til­de­lin­gen af vært­s­ska­ber­ne til Rusland og Qa­tar i 2018 og 2022, så det kan af­dæk­kes, i hvil­ket om­fang lan­de­ne bestak sig til at få be­gi­ven­he­der­ne.

Det kan i sig selv gi­ve uover­sku­e­li­ge kon­se­kven­ser, hvis man vil fra­ta­ge lan­den­de de VM- s l ut r u nder­ne, men det er den nød­ven­di­ge pris at be­ta­le for år­ti­er med kor­rup­tion og be­stik­kel­se. UN­DER AL­LE OM­STÆN­DIG­HE­DER er det en en­ty­digt glæ­de­lig dag for fod­bol­den. Og­så selv­om op­ryd­nin­gen kom­mer til at ta­ge år.

BTs SPORT­S­CHEF

» For fod­bol­den er det en udelt sejr. Det si­ger jeg end­da uden at vi­de, hvem der træ­der i ste­det for Sepp Blat­ter. Det bun­der ude­luk­ken­de i, at det ik­ke kan bli­ve me­get vær­re, « me­ner BTs sport­s­chef Jacob Staehelin. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.