BEL­GI­EN BA­GER

Mor­ten Ol­sen er i spil som ny land­stræ­ner for Bel­gi­en ef­ter et ek­stra­or­di­nært mø­de i top­pen af det bel­gi­ske fod­bold­for­bund. År­sa­gen er en god bel­gisk be­kendt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DRØMMEKANDIDAT Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk jepp@ spor­ten. dk

Jep­pe Pe­der­sen Det er ik­ke læn­ge si­den, at Mor­ten Ol­sen selv med­del­te sit far­vel til lands­hol­det, når kon­trak­ten med DBU ud­lø­ber ef­ter EM i 2016. Det ske­te ef­ter læn­ge­re tids ue­nig­he­der mel­lem Ol­sen og DBU og et for­hold i pro­ble­mer.

Det for­hold kan bli­ve for­tid læn­ge før 2016, for Mor­ten Ol­sen er i spil til job­bet som bel­gisk land­stræ­ner. Og det kan væ­re le­digt al­le­re­de 12. ju­ni, når Bel­gi­en har mødt Wa­les, og den nu­væ­ren­de land­stræ­ner Marc Wil­mots har fun­det ud af, om han vil fort­sæt­te i job­bet el­ler vil vi­de­re til Schal­ke 04, hvor den tid­li­ge­re an­gri­ber selv spil­le­de som ak­tiv ad to om­gan­ge.

Der­for var der i går ind­kaldt til et helt ek­stra­or­di­nært mø­de i det bel­gi­ske fod­bold­for­bund. Fle­re af spid­ser­ne i for­bun­det sat­te sig ned for at ta­le om mu­li­ge em­ner, men de blev eni­ge om at ud­sky­de be­slut­nin­gen og af­ven­te, om Marc Wil­mots selv mel­der no­get ud.

» Wil­mots har ik­ke for­talt os no­get end­nu, så vi går ud fra, at han bli­ver her. Men skul­le han væl­ge at for­la­de os, har vi sam­men­sat en grup­pe, der om nød­ven­digt vil fin­de en ny land­stræ­ner, « si­ger fod­bold­for­bun­dets præ­si­dent, François De Ke­er­s­ma­eck­er, til avi­sen Het Laat­ste Nieuws.

Vi­ce­præ­si­dent er nøg­len

Han bli­ver selv en del af grup­pen, der skal væl­ge en ny land­stræ­ner, men han er ik­ke den mest in­ter­es­san­te for Mor­ten Ol­sen. Det er vi­ce­præ­si­dent Phi­lip­pe Col­lin. De to har en fæl­les for­tid i An­der- le­cht. Ol­sen spil­le­de selv for stor­klub­ben fra 1980 til 1986, og Coll­ins on­kel er Con­stant Van­den Sto­ck, le­gen­da­risk tid­li­ge­re præ­si­dent for An­der­le­cht og bel­gisk land­stræ­ner igen­nem et år­ti. Det er det for­hold, der har gjort Mor­ten Ol­sen til en mu­lig kan­di­dat til land­stræ­nerjob­bet i Bel­gi­en.

Den dan­ske land­stræ­ner er dog langt­fra den ene­ste kan­di­dat. Iføl­ge BTs bel­gi­ske pres­sekil­der har den bel­gi­ske fod­bold­præ­si­dent al­le­re­de mod­ta­get ad­skil­li­ge an­søg­nin­ger fra træ­ne­re fra man­ge for­skel­li­ge lan­de, der na­tur­ligt nok fin­der det at­trak­tivt at stå i spid­sen for et af Eu­ro­pas mest ta­lent­ful­de lands­hold med pro­fi­ler som Eden Ha­zard, Thi­baut Cour­tois og Ro­me­lu Lukaku. Om Ol­sen er en af dis­se er uvist, men det er den pul­je, som grup­pen kom­mer til at væl­ge den mu­li­ge nye land­stræ­ner fra.

Mor­ten Ol­sen og Phi­lip­pe Col­lin er det helt spæn­den­de i den lig­ning, der kan en­de ud med det re­sul­tat, at Mor­ten Ol­sen bli­ver land­stræ­ner. De to er sær­de­les go­de be­kend­te, og det var og­så Col­lin, der rin­ge­de til den dan­ske land­stræ­ner i som­mer for at få ham til at over­ta­le Ale­xan­der Scholz til at væl­ge An­der­le­cht frem for ri­va­ler­ne fra Stan­dard Liè­ge. Det lyk­ke­des ik­ke, men nu kan det bli­ve Mor­ten Ol­sens tur til at få en tje­ne­ste.

At Mor­ten Ol­sen er in­ter­es­sant til et bel­gisk land­stræ­nerjob er nem­lig ik­ke ba­re et godt på­fund fra Col­lin. Det er og­så en nem løs­ning, som det bel­gi­ske fod­bold­for­bund ser det. Ol­sen bor al­le­re­de tæt på Bruxelles. Han ken­der samt­li­ge bel­gi­ske spil­le­re. Han ta­ler fransk og flam­sk, og han ser al­le de bel­gi­ske kam­pe, hvor­for han kan gå di­rek­te i gang med job­bet helt uden for­be­re­del­ses­tid.

Der er ba­re li­ge et sid­ste pro­blem, hvis Bel­gi­en en­der med at pe­ge på Ol­sen. Han skal først ud af sin kon­trakt med DBU.

ONS­DAG 3. JU­NI 2015

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.