R PÅ OL­SEN Sur Ol­sen af­brød in­ter­view ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KORT FOR HO­VE­D­ET Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk Mor­ten Ol­sen

ONS­DAG 3. JU­NI 2015

Vi kan bli­ve ved med at stå her, og du har må­ske fem mi­nut­ter end­nu, hvor vi kan si­ge det sam­me, men jeg gi­ver dig det svar, du har få­et

Mor­ten Ol­sen som bel­gisk land­stræ­ner al­le­re­de den­ne som­mer?

De ryg­ter blev sat i gang af den bel­gi­ske avis Het Nieuws­blad, og den dan­ske land­stræ­ner gjor­de ik­ke me­get for at slå dem ned, da han selv sag­de til avi­sen, at han ik­ke vid­ste, hvad der ske­te ef­ter næ­ste land­skamp.

Men kon­trak­ten med DBU lø­ber til som­me­ren 2016, og der­for er så­dan en ud­mel­ding ek­stra in­ter­es­sant. Og selv om Mor­ten Ol­sen nok godt selv kun­ne ha­ve for­ud­set spørgs­må­le­ne om­kring det bel­gi­ske land­stræ­nerjob, var han over­ho­ve­det ik­ke klar til at sva­re på, om han po­ten­ti­elt kun­ne stop­pe som land­stræ­ner et år før den af­gang, han selv har plan­lagt.

» Fod­bold er ryg­ter, be­var mig vel. Det vil jeg slet ik­ke kom­men­te­re. Jeg kon­cen­tre­rer mig om Mon­te­ne­gro og Ser­bi­en, og det er i sig selv en stor op­ga­ve for os al­le sam­men, « sag­de Mor­ten Ol­sen.

Kom­men­te­rer ik­ke ryg­ter

Det er ik­ke mindst Mor­ten Ol­sens ind­gå­en­de kend­skab til bel­gisk fod­bold, der gør ham in­ter­es­sant til det po­ten­ti­elt le­di­ge land­stræ­nerjob. Ol­sen bor i Bel­gi­en, føl­ger in­tenst med i bel­gisk fod­bold og har og­så i kraft af sin for­tid i An­der­le­cht et godt net­værk blandt spid­ser­ne i for­bun­det – blandt an­dre vi­ce­præ­si­dent Phil­lip­pe Col­lin.

Har du talt med Phi­lip­pe Col­lin? » Frem­ti­den nu er Ser­bi­en. « Men vi vil jo ger­ne hø­re me­re om det...

» Ja, men det får du ik­ke at hø­re. « Hel­ler ik­ke hvis... » Det, som det hand­ler om nu, er ik­ke U21- slut­run­de el­ler an­det. Det er Mon­te­ne­gro og Ser­bi­en. «

Hvor­for så ik­ke ba­re af­vi­se det og slip­pe for spørgs­må­le­ne?

» For­di jeg ik­ke kom­men­te­rer ryg­ter. Og jeg skal hel­ler ik­ke kom­men­te­re en el­ler an­den si­tu­a­tion. Jeg skal kom­men­te­re Dan­mark- Ser­bi­en. «

Du si­ger jo i den bel­gi­ske avis...

» Jeg har ik­ke fle­re kom­men­ta­rer. Vi kan bli­ve ved med at stå her, og du har må­ske fem mi­nut­ter end­nu, hvor vi kan si­ge det sam­me, men jeg gi­ver dig det svar, du har få­et. «

» Hvis du hø­rer for­man­den og vo­res di­rek­tør, så har de meldt ud, at jeg er land­stræ­ner frem­over. Men alt­så ... så­dan er fod­bold. Det hand­ler ik­ke om den en­kel­te per­son nu. Det hand­ler om Ser­bi­en, okay?, « sag­de Mor­ten Ol­sen, mens han trak sig væk fra in­ter­view- zo­nen.

Og ba­re et par mi­nut­ter se­ne­re – før de ob­liga­to­ri­ske 15 mi­nut­ters in­ter­view­tid med lands­holds­spil­ler­ne var gå­et – fløjtede Mor­ten Ol­sen så træ­nin­gen i gang i Hels­in­gør.

Ik­ke me­re snak fra ham el­ler spil­ler­ne.

Marc Wil­mots ( tv.) har først kon­trak­t­ud­løb i 2018, men den bel­gi­ske land­stræ­ner er an­gi­ve­ligt tæt på at tak­ke ja til den le­di­ge træ­ner­post i ty­ske Schal­ke 04 al­le­re­de i næ­ste sæ­son. Mor­ten Ol­sens for­hold til det bel­gi­ske fod­bold­for­bunds vi­ce­præ­si­dent, Phil­lip­pe Col­lin ( th.) gør ham til en kan­di­dat til at af­lø­se Wil­mots. Fo­to: Scan­pix

Mor­ten Ol­sen øn­ske­de ik­ke at sva­re på, om han vil kun­ne kom­me i spil som ny bel­gisk land­stræ­ner. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.