Ol­sens ri­si­kab­le spil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ER MOR­TEN OL­SEN for­tid som land­stræ­ner al­le­re­de den­ne som­mer? Og må­ske end­da i lø­bet af de næ­ste par uger? Nej, selv­føl­ge­lig ik­ke. DET VAR, HVAD jeg vil­le ha­ve sagt for ba­re et par da­ge si­den. I dag er jeg min­dre skråsik­ker. Me­get min­dre.

I går mor­ges kom hi­sto­ri­en om Bel­gi­ens in­ter­es­se i Mor­ten Ol­sen. Den nu­væ­ren­de bel­gi­ske land­stræ­ner, Marc Wil­mots, over­ta­ger for­ment­lig ty­ske Schal­ke 04 se­ne­re på må­ne­den, og en ny mand skal der­for sæt­tes i spid­sen for et af de mest ta­lent­ful­de lands­hold i eu­ro­pæ­isk fod­bold. Her kom­mer Ol­sen ind i bil­le­det.

Ol­sen er ik­ke fa­vo­rit til job­bet som ny bel­gisk land­stræ­ner. Det er i ste­det Club Brug­ge- træ­ner og tid­li­ge­re lands­holds­må­l­mand Mi­chel Preud’hom­me og hol­land­ske Di­ck Ad­vo­caat, der og­så va­re­tog job­bet i fem kam­pe i 2009 og 2010, før han sag­de ja til Rusland. Men her­eft er skul­le Ol­sen føl­ge. OR­DET DRØMM­EJOB ER eft er­hån­den en kli­ché. Men for Mor­ten Ol­sen vil en tjans som bel­gisk land­stræ­ner væ­re net­op dét. Ol­sen bor i lan­det, han er bel­gisk gift , og hans kend­skab til bel­gisk fod­bold er li­ge så stort, som det er til dansk. Sam­ti­dig er Bel­gi­en en po­ten­ti­el EM- og VM- vin­der med un­ge stjer­ne­spil­le­re som Eden Ha­zard, Ke­vin De Bruy­ne og Ro­me­lu Lukaku i trup­pen.

Vil der væ­re no­gen bed­re må­de at af­slut­te en træ­n­er­kar­ri­e­re end med et job i lan­det, hvor Ol­sen bor, og med mu­lig­hed for at spil­le med om de tit­ler, han al­drig kom­mer i nær­he­den af un­der den rød- hvi­de fa­ne? Sva­ret er nej. Vil Mor­ten Ol­sen væ­re bel­gisk land­stræ­ner? Ja, han vil så. Vil han stop­pe som dansk land­stræ­ner ét år før plan­lagt for at få job­bet? Det tror jeg og­så. Og det bak­kes op af land­stræ­ne­rens mod­vil­je i for­hold til at af­vi­se en in­ter­es­se i det bel­gi­ske job.

et D var tre spørgs­mål. End­nu et hand­ler om, hvor­vidt Bel­gi­en har lagt en lil­le fø­ler ud hos Ol­sen. No­get kun­ne ty­de på det. NÅR JEG I dis­se da­ge be­trag­ter Mor­ten Ol­sen på og om­kring træ­nings­ba­nen i Hels­in­gør, ser jeg ik­ke den mand, jeg hav­de reg­net med at se, eft er at han i marts of­fent­lig­gjor­de sit stop med virk­ning fra næ­ste som­mer. Jeg hav­de reg­net med at se en mand med over­skud og ro. I ste­det ser jeg det mod­sat­te.

Jeg ser en mand, der ska­ber uro. Bå­de om­kring sig selv og si­ne om­gi­vel­ser. Ol­sen har lagt sig ud med Su­per­liga- klub­ber­ne i spørgs­må­let om fri­gi­vel­se af spil­le­re til den kamp, han selv har ar­ran­ge­ret ba­re et døgn eft er sid­ste run­de i den bed­ste ræk­ke.

Ol­sen har selv skabt en dum si­tu­a­tion ved at ar­ran­ge­re en ven­skabs­kamp på det­te tids­punkt. Men nu pe­ger han al­li­ge­vel fi ngre af klub­ber­ne. I sam­me mo­ment spar­ker han sten ud på U21- land­stræ­ner Jess Thorups vej mod det kom­men­de EM ved at ud­ta­ge ot­te af hans spil­le­re til A- hol­det som afl øse­re for de Su­per­liga- spil­le­re, Ol­sen må und­væ­re. OL­SEN GÅR SI­NE eg­ne ve­je. Det har han al­tid gjort, men han gør det i be­mær­kel­ses­vær­dig høj grad i dis­se da­ge. Hans ho­ri­sont hed­der A- lands­hol­det og ik­ke så me­get an­det, og det ir­ri­te­rer de­le af DBUtop­pen, der da hel­ler ik­ke øn­sker at ud­ste­de en ga­ran­ti for, at Ol­sen fuld­fø­rer sin kon­trakt.

Fle­re må­ne­ders uro om­kring land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen for­stum­me­de i marts, da han be­kendt­gjor­de sin af­gang i 2016. Nu er den gal igen med ryg­ter­ne om hans mu­li­ge kan­di­da­tur til det po­ten­ti­elt le­di­ge land­stræ­nerjob i Bel­gi­en, hvor han selv bor til dag­lig. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.