DBU GI­VER IN­GEN OL­SEN- GA­RAN­TI

Claus Bret­ton- Mey­er vil ef­ter ryg­ter om Mor­ten Ol­sen og det bel­gi­ske lands­hold ik­ke ga­ran­te­re, at Mor­ten Ol­sen fort­sæt­ter som land­stræ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TID­LIGT FAR­VEL? Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk jepp@ spor­ten. dk

ONS­DAG 3. JU­NI 2015

Jep­pe Pe­der­sen Er Mor­ten Ol­sen dansk land­stræ­ner ef­ter som­mer­fe­ri­en? Bel­gi­en er på ud­kig ef­ter en ny mand til de­res land­stræ­ner­post, hvis Marc Wil­mots som for­ven­tet si­ger op ef­ter som­me­rens sid­ste land­skamp den 12. ju­ni for at ta­ge over i Schal­ke 04, og her er Ol­sen en af kan­di­da­ter­ne.

Mi­chel Preud’hom­me og Di­ck Ad­vo­caat står øverst på den bel­gi­ske li­ste, men lidt læn­ge­re ne­de er Mor­ten Ol­sens navn, og han har selv så­et tvivl om sin frem­tid i Het Nieuws­blad.

DBUs di­rek­tør, Claus Bret­tonMey­er, var over­ra­sket over at hø­re ryg­tet, men vil ik­ke af­vi­se, at Mor­ten Ol­sen kan væ­re væk in­den læn­ge.

» Jeg kan ik­ke ga­ran­te­re no­get som helst og øn­sker ik­ke at spe­ku­le­re i det, « si­ger Claus Bret­ton- Mey­er.

Mor­ten Ol­sen har kon­trakt ind­til som­me­ren 2016, når en for­modet EM- slut­run­de er over­stå­et. Her stop­per han med sik­ker­hed som dansk land­stræ­ner, men er det over­ho­ve­det mu­ligt for Mor­ten Ol­sen ba­re så­dan li­ge at hop­pe ud af sin kon­trakt med DBU?

DBUs di­rek­tør, Claus Bret­ton- Mey­er, be­trag­ter det som ren spe­ku­la­tion, at Mor­ten Ol­sen skul­le øn­ske at stop­pe som dansk land­stræ­ner før kon­trakt­s­ud­løb.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.