’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg kan ik­ke ga­ran­te­re no­get som helst og øn­sker ik­ke at spe­ku­le­re i det Claus Bret­ton- Mey­er, på spørgs­må­let om Mor­ten Ol­sen kan

væ­re væk om kort tid

» Det har jeg ik­ke en­gang over­ve­jet. Igen er det ren spe­ku­la­tion. Det har jeg ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til, « si­ger Claus Bret­ton- Mey­er.

Dan­mark mø­der man­dag Mon­te­ne­gro i en test­kamp, og lør­dag 13. ju­ni er der top­vig­tig kva­li­fi­ka­tions­kamp, når Ser­bi­en trop­per op i Te­lia Par­ken for at nær­me sig den dan­ske an­den­plads i Grup­pe I. Der­for kun­ne det tæn­kes at væ­re be­lej­ligt med min­dre fo­kus på et po­ten­ti­elt Ol­sen- far­vel og me­re fo­kus på op­ga­ver­ne for­u­de.

Vil­le det ik­ke væ­re bed­re for jer, hvis Mor­ten Ol­sen gik ud og af­vi­ste et an­det job blankt?

» Det til­læg­ger jeg ik­ke no­gen vær­di. Vi er al­le sam­men – in­klu­si­ve Mor­ten Ol­sen – fuldt fo­ku­se­ret på at kva­li­fi­ce­re os til EM. Så det har jeg slet ik­ke skæn­ket en tan­ke, og det gi­ver hel­ler ik­ke me­ning at spe­ku­le­re i, « si­ger Claus Bret­ton- Mey­er.

Kan træ­de til uden vi­de­re

Lidt me­ning er der dog i spe­ku­la­tio­ner­ne, for Mor­ten Ol­sen bor til dag­lig i Bel­gi­en, og han ken­der alt til bel­gisk fod­bold, hvor­for der ik­ke er be­hov for no­gen ind­kø­rings­pe­ri­o­de, før han kun­ne sty­re de rø­de bel­gi­ske djæv­le med Eden Ha­zard, Thi­baut Cour­tois og al­le de an­dre stjer­ner.

Og­så højt i det bel­gi­ske fod­bold- for­bund har Mor­ten Ol­sen si­ne kon­tak­ter. Vi­ce­præ­si­dent Phi­lip­pe Col­lin og Mor­ten Ol­sen har en fæl­les re­fe­ren­ce i An­der­le­cht, hvor beg­ge har haft de­res tid. Nu er spørgs­må­let, om de og­så har en frem­tid sam­men. I Bel­gi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.