Små McLa­ren- ch

Ke­vin Magnus­sen er­ken­der, at han for­ment­lig ik­ke får en plads hos McLa­ren i 2016. Hel­ler ik­ke, selv­om han kan præ­sen­te­re tea­met for en dansk mil­li­ons­ponsor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UAF­KLA­RET FREM­TID Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Ke­vin Magnus­sen ved godt, hvad han helst vil i 2016. Hjer­tet ban­ker for et co­me­ba­ck i For­mel 1 hos McLa­ren. Men in­de i kø­rer­hjel­men for­tæl­ler for­nuf­ten, at han nok må ta­ge til tak­ke med no­get min­dre læn­ge­re til­ba­ge i fel­tet til næ­ste år.

Det for­tæl­ler Ke­vin Magnus­sen nu selv til BT.

» Jeg tror, at chan­cer­ne er ret små for, at jeg kom­mer til at kø­re for McLa­ren næ­ste år, hvis man skal se helt re­a­li­stisk på det. Men alt­så, jeg har McLa­rens støt­te, og for­hå­bent­lig får jeg og­så dansk støt­te ( en pen­ge­sponsor, red.). Men jeg skal nok kom­me til­ba­ge til For­mel 1 igen, « si­ger han. fø­ler, at det vil væ­re det bed­ste. Her ken­der jeg fol­ke­ne og tea­met, og det vil væ­re en hur­ti­ge­re vej til top­pen, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Må­ske kun­ne det omvendt og­så væ­re godt at kom­me ind et sted, hvor der ik­ke er så me­get pres. Jeg har væ­ret ude et år til den tid og har ik­ke kørt så me­get. På den må­de kan det godt væ­re en god ide. Jeg for­sø­ger at se po­si­tivt på det he­le, og li­ge me­get hvad, der sker, skal det nok gå.

Mang­ler pen­ge

be­kym­ring. Jeg er po­si­tiv, og jeg glæ­der mig og sy­nes og­så, at det er spæn­den­de. Men man går da sta­dig med en lil­le klump i ma­ven og glæ­der sig til, at det er over­stå­et, « si­ger Ke­vin Magnus­sen.

Ar­bej­det med at fin­de en stor dansk mil­li­ons­ponsor til Ke­vin Magnus­sen har væ­ret i gang læn­ge. Og dan­ske­rens bag­land med ma­na­ger Dor­te Ri­is Mad­sen i spid­sen hav­de sid­ste år fle­re fø­le­re ude hos sto­re dan­ske virk­som­he­der.

Men til­sy­ne­la­den­de lyk­ke­des det ik­ke at la­ve en sponsoraf­ta­le, hvor ek­sem­pel­vis Le­go tak­ke­de nej.

ONS­DAG 3. JU­NI 2015

Ke­vin Magnus­sen vil sta­dig helst kø­re for McLa­ren, som til­fæl­det var ved Au­stra­li­ens Grand Prix i be­gyn­del­sen af den­ne sæ­son. Men han kan godt se en po­in­te i at kom­me til et min­dre team, hvor der er

min­dre pres på. Fo­to: Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.