’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ke­vin Magnus­sen

Jeg vil langt hel­le­re kø­re hos McLa­ren end an­dre ste­der, for­di jeg fø­ler, at det vil væ­re det bed­ste

McLa­rens be­sty­rel­ses­for­mand, Ron Den­nis, var i sid­ste uge på char­meof­fen­siv i Dan­mark. Her luf­te­de McLa­ren- bos­sen før­ste gang selv mu­lig­he­den for at gi­ve Ke­vin Magnus­sen et læ­re­år i et an­det For­mel 1- team næ­ste år. Må­ske som en pak­ke­løs­ning, hvor et an­det team i fel­tet får et godt øko­no­misk til­bud om at kø­be mo­to­rer af McLa­rens mo­tor­part­ner, Hon­da - mod at sam­me team gi­ver Ke­vin Magnus­sen en plads i dets ene bil i 2016.

En løs­ning, Ke­vin Magnus­sen er åben over for.

» Det vil jeg ik­ke ude­luk­ke, og det kan sag­tens væ­re, at det bli­ver så­dan. Men jeg vil langt hel­le­re kø­re hos McLa­ren end an­dre ste­der, for­di jeg Det var ik­ke kun en ide til Ke­vin Magnus­sens fort­sat­te kar­ri­e­re­plan, Ron Den­nis ud­stak i sid­ste uge i Kø­ben­havn. Her kom han på ny med en di­rek­te op­for­dring til en for­sam­ling af dan­ske er­hvervs­bos­ser om at åb­ne chek­hæf­tet og støt­te Ke­vin Magnus­sen øko­no­misk, hvis drøm­men om en dansk For­mel 1- stjer­ne skal hol­des i li­ve.

Ron Den­nis’ op­for­dring kun­ne nemt tol­kes så­dan, at Ke­vin Magnus­sen nu er tvun­get til at stil­le med en mil­li­ons­ponsor - hvis McLa­ren fort­sat skal hol­de på ham.

Men så­dan tol­ker den 22- åri­ge dan­ske ra­cer­kø­rer ik­ke McLa­ren- bos­sens op­for­dring.

» Ron sag­de fak­tisk så­dan her: ’ Ke­vin be­hø­ver ik­ke pen­ge. Han skal nok bli­ve suc­ces­rig uden, men det vil­le hjæl­pe ham og gø­re chan­cen stør­re. Og det vil­le åb­ne nog­le mu­lig­he­der.’ «

» Det be­ty­der ik­ke, at jeg skal ha­ve de her pen­ge med. Ron Den­nis tror på mig al­li­ge­vel. Men i For­mel 1 får du ba­re fle­re mu­lig­he­der, hvis du har ta­lent og mas­ser af pen­ge. Alt­så sto­re sponso­rer som op­bak­ning. Og jeg har ik­ke no­gen pen­ge - jeg har ik­ke en kro­ne, « for­kla­rer Ke­vin Magnus­sen.

Er du be­kym­ret over, at du li­ge nu står uden en mil­li­ons­ponsor i ryg­gen?

» Ja, selv­føl­ge­lig er jeg be­kym­ret. Det her er min kar­ri­e­re og mit liv. Så selv­føl­ge­lig be­kym­rer jeg mig om det. Det er ik­ke no­get, jeg slet ik­ke går og tæn­ker over - det fyl­der he­le min hver­dag. Men jeg tror på, at det nok skal gå, og jeg går ik­ke og har en ne­ga­tiv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.