REN OBRYDNING ’’

OB sæl­ger Da­ni­el Hø­egh, ven­ter far­vel til Skogseid og fl ere an­dre spil­le­re og står for­an en travl trans­fer- som­mer for at få frem­ti­dens hold på plads

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SVING­DØR Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Jesper Han­sen, sport­s­chef i OB STA­TUS FOR KLUB­BEN

Det er af stor vig­tig­hed for os, at vi her til som­mer får sam­let et hold, der kan byg­ges på, på den lan­ge ba­ne

Der er gang i sving­dø­re­ne i dis­se da­ge hos OB. Da­ni­el Hø­egh skif­te­de i går til FC Ba­sel på en aft ale af fi re års va­rig­hed, og OB med­del­te sam­ti­dig at nor­ske Hå­kon Skogseid stop­per eft er den­ne sæ­son.

Det er to af op til 15 spil­le­re, der kan for­la­de Oden­se i det kom­men­de trans­fer­vin­due el­ler al­le­re­de har for­ladt klub­ben in­den for den se­ne­ste tid.

Og med tan­ke for at fyn­bo­er­ne læn­ge var en del af den bar­ske nedryk­nings­strid, er det et af­gø­ren­de trans­fer­vin­due, som OB og sport­s­chef Jesper Han­sen går ind til.

» Vi ved, at suc­ces kom­mer med kon­ti­nu­i­tet, og der har OB væ­ret ud­for­dret på spil­ler­si­den de se­ne­ste vin­du­er og sæ­so­ner, så det er af stor vig­tig­hed for os, at vi her til som­mer får sam­let et hold, der kan byg­ges på, på den lan­ge ba­ne, « si­ger Jesper Han­sen.

Ven­ter på Kent Nielsen

Og han har travlt med te­le­fo­nen, men er i den kild­ne si­tu­a­tion, at han selv­føl­ge­lig skal hen­te spil­le­re ind, som den kom­men­de træ­ner, Kent Nielsen, øn­sker, men han er pt. på kon­trakt i AaB, så der­for må OB ha­ve hånd­brem­sen truk­ket på ind­gangs­si­den, ind­til mester­træ­ne­ren kan væ­re med.

» Når sæ­so­nen slut­ter, skal der og­så af­vik­les som­mer­fe­rie, men før vi går på fe­rie, sæt­ter Kent og jeg os ned og får snak­ket trup- si­tu­a­tio­nen igen­nem og får nok og­så ryk­ket på nog­le em­ner. Jeg ken­der hel­dig­vis Kent rig­tig godt fra vo­res sam­ar­bej­de i syv år i Hor­sens, så jeg ved hvil­ke ty­per, han vil ha­ve, men det kan vi ik­ke gø­re al­vor af, før han er klar. «

Men det lig­ner set på af­stand et ek­stremt vig­tigt vin­due for jer, for­di I net­op skal ha­ve så man­ge nye spil­le­re ind og skal ha­ve lagt et fun­da­ment for de kom­men­de sæ­so­ner?

» Al­le trans­fer­vin­du­er er vig­ti­ge, hvis jeg så­dan li­ge skal kom­me med et ke­de­ligt sport­s­chef­svar, men du har ret i, at det her vin­due kan lig­ne no­get sær­ligt, for­di der net­op kom­mer så me­get ak­ti­vi­tet, og det er en op­ga­ve, vi skal væ­re klar på at lø­se. «

Jesper Han­sen og re­sten af OBlej­ren tog i går af­sked med Da­ni­el Hø­egh. Han skift er over­ra­sken­de til FC Ba­sel.

» Det er svært at sæt­te ord på, for det er så uven­tet, hvis jeg tæn­ker et par uger til­ba­ge. Den­gang kend­te jeg ik­ke en­gang til in­ter­es­sen, så det er gå­et ut­ro­ligt stærkt. Jeg er sik­ker

BUND­LINJ­EN

Salg af Spel­mann, Hø­egh, Lar­sen og Falk kan gi­ve OB op til 20 mio. kr. i trans­fe­rind­tægt. I gi­vet fald skal pen­ge­ne re­in­ve­ste­res i trup­pen. på, at det er et rig­tigt skridt, og at det er et rig­tig stort skridt for mig, « si­ger Da­ni­el Hø­egh.

Da­ni­el Hø­egh ( nr. to fra høj­re) er glad for det sto­re skridt, han ta­ger ved at skif­te fra OB til FC Ba­sel. Han er en af fle­re OB­spil­le­re, der for­la­der klub­ben in­den næ­ste sæ­son.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.