SPIL­LET OM SI­STO

Land­stræ­ner Jess Thorup reg­ner sta­dig med at ha­ve Pio­ne Si­sto til sin rå­dig­hed ved EM, selv om FC Midtjyl­land sår tvivl om hans del­ta­gel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SKA­DE Jess Thorup om Pio­ne Si­sto

med tan­ke på, at det dan­ske mester­hold al­le­re­de skal spil­le før­ste kva­li­fi ka­tions­kamp til Cham­pions Le­ague 14. el­ler 15. juli, bli­ver det ik­ke læn­ge, spil­ler­ne kan lig­ge og dase på stran­den. Og med EM- slut­run­den bli­ver Si­stos som­mer­fe­rie mini­mum to uger kor­te­re. Ik­ke ide­elt for en spil­ler, der li­ge er kom­met til­ba­ge fra ska­de set fra klub­bens syns­punkt.

Lø­ben­de di­a­log

Ind­vil vi­de­re reg­ner U21land­stræ­ner Jess Thorup dog med at ha­ve 20- åri­ge Pio­ne Si­sto til sin rå­dig­hed un­der slut­run­den.

» Jeg snak­ker med Glen ( Rid­ders­holm red.) lø­ben­de, og jeg er med på, at Pio­ne ik­ke er i top­form. Det ved bå­de Pio­ne, Glen og jeg, men det har vi haft en di­a­log om­kring. Der er sta­dig no­get tid, in­den vi skal sam­les, så jeg er sik­ker på, at vi i sam­råd med FCM, kan fi nde ud af, at do­se­re Pio­ne ( Si­sto red.) bedst mu­ligt, så vi og­så får glæ­de af ham un­der EM, « si­ger Jess Thorup til BT.

Ska­den har be­ty­det, at Pio­ne Si­sto i for­å­ret kun har få­et fi re ind­hop i de fi re se­ne­ste kam­pe – blandt an­det imod FC Kø­ben­havn, hvor han med en scor­ing var med til at sen­de FC Midtjyl­land mil­li­me­ter fra mester­ska­bet.

Al­li­ge­vel var Si­sto, der først i maj fi k mu­lig­hed for at spil­le for Dan­mark, blandt de 23 spil­le­re, Jess Thorup udt­og man­dag, For Si­stos mang­len­de kamp­form be­hø­ver ik­ke væ­re en ulem­pe, me­ner Jess Thorup.

» Jeg er 100 pro­cent med på, at han ik­ke er i tip­top form, da han jo ik­ke har spil­let 40 kam­pe i streg. Så jeg ved godt, hvad jeg har at gø­re med. Men omvendt kom­mer han med en lyst og glæ­de til at spil­le fod­bold, hvor an­dre må­ske har haft en lang sæ­son, så det er jeg ik­ke så be­kym­ret for. «

Spil­ler med X- fak­tor

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen la­der hel­ler ik­ke til at væ­re nervøs for at bru­ge Si­sto, selv om han ik­ke har man­ge spil­le­mi­nut­ter i be­ne­ne, for Pio­ne Si­sto er ud­ta­get til A- lands­hold­strup­pen til EM- kva­li­fi - ka­tions­kam­pen mod Ser­bi­en 13. ju­ni. At Jess Thorup udt­og Pio­ne Si­sto på be­kost­ning af blandt an­dre Lucas Andersen fra Ajax vi

ser, at

ONS­DAG 3. JU­NI 2015 land­stræ­ne­ren har god fi dus til spil­le­ren, der blev kå­ret til eft er­å­rets pro­fi l i Su­per­liga­en. Si­sto er dog ik­ke ga­ran­te­ret en start­plads, på­pe­ger Thorup:

» Hvil­ken rol­le, han får ved EM- slut­run­den, af­gø­res af, hvil­ken for­fat­ning han er i. Al­le skal vi­se sig frem, og der er ik­ke no­gen, der er selvskre­ven til star­top­stil­lin­gen, og så­dan er det og­så for Pio­ne. Men selv­føl­ge­lig er han en spil­ler, der har no­get X- fak­tor og er kamp­af­gø­ren­de, så det kan han for­hå­bent­lig og­så få lov at vi­se i Tjek­ki­et. « Pio­ne Si­stos ska­de i ly­sken, som holdt ham ude i sto­re de­le af for­å­ret, tvin­ger ham må­ske og­så til at gå glip af U21- EM. Fo­to:

Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.