’ Giro- sej­ren er plet­tet’

Den fran­ske avis L’Equipe be­skyl­der Al­ber­to Con­ta­dor for snyd og me­ner, at punk­te­ring på 16. eta­pe ik­ke var æg­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SNYD EL­LER EJ? Jonas Ha­ge­mann Jensen spor­ten@ spor­ten. dk

Fran­ske L’Equipe er ude med al­vor­lig an­kla­ger mod Al­ber­to Con­ta­dor. Avi­sen an­kla­ger i man­da­gens avis cy­kel­stjer­nen for at sny­de sig til sin sejr i den net­op over­stå­e­de Giro d’Ita­lia.

Det er på ned­kørs­len fra Apri­ca på 16. eta­pe af det­te års Giro d’Ita­lia, at fran­ske L’Equipe an­kla­ger Con­ta­dor for at sny­de og an­ty­der, at Con­ta­dor hav­de en mo­tor skjult i sin cy­kel. På ned­kørs­len punk­te­re­de Con­ta­dor, og Asta­nas Fa­bio Aru greb mu­lig­he­den for at an­gri­be den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je. Som be­kendt kom Con­ta­dor dog stærkt til­ba­ge og sat­te Aru på op­kørs­len til Mor­tiro­lo.

Iføl­ge TV2 skri­ver L’Equipe, at Con­ta­dor al­drig punk­te­re­de, men blot byt­te­de hjul med Ivan Bas­so. Con­ta­dor ud­tal­te iføl­ge avi­sen og­så, at han ef­ter punk­te­rin­gen hav­de byt­tet hjul med Bas­so. Hvis den hi­sto­rie pas­ser, bur­de Bas­so ha­ve mod­ta­get hjælp af Tin­koff- Saxos ser­vi­ce­bil, men det ske­te øjen­syn­ligt ik­ke.

» Det for­tæl­ler et bil­le­de os, et fo­to fra RAI, hvor­på man ser Bas­so stram­me sit bag­hjul, hvil­ket bli­ver be­kræf­tet af en an­svar­lig fra RCS ( det sel­skab, der står for at or­ga­ni­se­re Giro’en, red.) og som lå bag fel­tet, « som den fran­ske cy­kel­skri­bent, Phi­lip­pe Bo­u­vet, skri­ver i ar­tik­len, der er døbt ’ Te­a­ter Con­ta­dor’.

Langt fra im­po­ne­ret

Oleg Tin­kov po­ste­de ef­ter 16. eta­pe et bil­le­de af det punk­te­re­de hjul, der vi­ste, at et søm hav­de gen­nem­bo­ret Con­ta­dors for­hjul. Hvis det er til­fæl­det, vil­le Bas­so al­drig kun­ne ord­ne punk­te­rin­gen selv.

L’Equipe er alt­så alt an­det øv­rigt er ejet af sel­ska­bet ASO, der ar­ran­ge­rer Tour de Fran­ce, har med ar­tik­len for al­vor lagt i kak­ke­lov­nen til som­me­rens Tour de Fran­ce. Og Con­ta­dor skal alt­så ik­ke reg­ne med at vin­de no­gen po­pu­la­ri­tets­kon­kur­ren­cer, når det fran­ske løb cyk­les i gang 4. juli i Utre­cht i Hol­land.

Elek­trisk cy­kel?

Tid­li­ge­re har der væ­ret an­kla­ger om brug af så­kald­te hjæl­pe­mo­to­rer i cy­kel­spor­ten. En anklage, som Bo­u­vet hel­ler ik­ke er bleg for at sen­de Con­ta­dors vej. Iføl­ge den span­ske avis AS brin­ger L’Equipe et bil­le­de af en elek­trisk cy­kel, der var mon­te­ret på Tin­kof­fSaxos hold­bus før søn­da­gens Giro- fi­na­le i Mila­no.

Men Al­ber­to Con­ta­dor har ik­ke me­get til overs for an­kla­ger­ne. Over for den span­ske avis kal­der cy­kel­stjer­nen an­kla­gen for lat­ter­lig.

» Jeg sy­nes, det er lat­ter­ligt, at nog­le tror, at man har put­tet en mo­tor på en cy­kel i en pro­fes­sio­nel sports­gren. «

Den fran­ske avis L’Equipe me­ner, at Al­ber­to Con­ta­dor snød på 16. eta­pe af Giro d’Ita­lia, for­di han iføl­ge avi­sen ik­ke var punk­te­ret men byt­te­de hjul med hold­kam­me­ra­ten Ivan Bas­so. Avi­sen an­ty­der, at Con­ta­dor hav­de en mo­tor skjult i sin cy­kel. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.