Færøsk op­rør mod Mar­gret­he

Po­li­ti­ke­re fryg­ter, at dron­ning Mar­gret­he kan få en af­gø­ren­de ind­fl ydel­se på val­get

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

VALG­KAMP

Kan dron­ning Mar­gret­he kom­me til at af­gø­re, hvem der bli­ver stats­mi­ni­ster i Dan­mark?

Spørgs­må­let er ble­vet ak­tu­elt, da me­nings­må­lin­ger­ne er så tæt­te, at man­da­ter­ne fra Grøn­land og Færø­er­ne kan bli­ve af­gø­ren­de.

Sam­ti­dig dra­ger dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik på som­mer­togt til Færø­er­ne midt i valg­kam­pens slut­spurt. Be­sø­get bli­ver kri­ti­se­ret fra fl ere, der fryg­ter, at Dron­nin­gen kan bli­ve brugt po­li­tisk i den højspænd­te si­tu­a­tion. Det skri­ver DR.

Re­gent­par­rets som­mer­togt til Færø­er­ne blev for­kor­tet et par da­ge, da det kom frem, at fol­ke­tings­val­get fi nder sted d. 18. ju­ni. Dron­ning Mar­gret­he er der­for til­ba­ge i Dan­mark på sel­ve valg­da­gen, men skal til­brin­ge tre da­ge på Færø­er­ne midt i valg­kam­pens ab­so­lut­te slut­spurt. Det væk­ker forun­dring.

» Pro­ble­met med Dron­nin­gens be­søg er, at hun vil bli­ve brugt po­li­tisk, « for­kla­rer Lil­jan Wei­he, der er nyhedschef på den færø­ske tv- sta­tion KVF, til DR.

Bli­ver en gyser

Den se­ne­ste sta­tus fra Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ter vi­ser, at val­get står til at bli­ve en gyser. Blå blok får 88 man­da­ter, mens den rø­de blok får 87. Det be­ty­der, at de fi re man­da­ter fra Grøn­land og Færø­er­ne kan af­gø­re val­get.

Un­der be­sø­get vil Dron­nin­gen bli­ve set me­get sam­men med den færø­ske lang­mand, sva­ren­de til stats­mi­ni­ster, Kaj Leo Jo­han­ne­sen. Han stil­ler op for Sam­band­s­par­ti­et, der til­hø­rer den blå blok.

Og Sjur­dur Skaa­le, der er fol­ke­tings­kan­di­da­ten for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne på Færø­er­ne, fryg­ter, at det kan gi­ve så me­get po­si­tiv om­ta­le, at det kan på­vir­ke val­gre­sul­ta­tet.

» Hvis jeg var rå­d­gi­ver ved hoff et, vil­le jeg må­ske an­be­fa­le, at hun ud­sat­te sin rej­se til eft er val­get. Man kan vel næp­pe fo­re­stil­le sig, at Dron­nin­gen spad­se­re­de sam­men med Lars Løk­ke Ras­mus­sen el­ler Hel­le Thor­ning- Sch­midt da­gen før et valg, « si­ger han til DR.

Dron­nin­gen og prins Hen­rik un­der de­res se­ne­ste be­søg på Færø­er­ne i 2010. Her er de ude at spad­se­re med den færø­ske første­mand Kaj Leo Jo­han­ne­sen ( tv.).

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.