Vil æn­dre grund­loven

BT - - NYHEDER - Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RIGS­FÆL­LES­SKAB

Selv om de fl este love, som ved­ta­ges i Fol­ke­tin­get, slet ik­ke ved­rø­rer hver­ken Grøn­land el­ler Færø­er­ne, kan de færø­ske og grøn­land­ske med­lem­mer al­li­ge­vel stem­me.

Der­for me­ner fol­ke­tings­med­lem Sjúrður Skaa­le fra Jav­na­dar­fl ok­kurin, det færø­ske so­ci­al­de­mo­kra­ti, at man bør over­ve­je en æn­dring af grund­loven, skri­ver Jyl­landsPo­sten.

Be­græn­set re­le­vans

» Grund­læg­gen­de har vi kun fæl­les uden­rigs- og for­svar­spo­li­tik, og der­for er ar­bej­det i Fol­ke­tin­get kun af be­græn­set re­le­vans for os med­lem­mer fra Færø­er­ne og Grøn­land. Det er og­så der­for, at vi hol­der så lav pro­fi l. Når Dan­mark ik­ke blan­der sig i færø­ske for­hold, vil­le det væ­re mær­ke­ligt, hvis vi blan­de­de os i for­hold, som dan­ske skat­tey­de­re - og ik­ke skat­tey­der­ne på Færø­er­ne - skal be­ta­le for, « si­ger han til Jyl­lands- Po­sten.

Og­så valg­for­sker ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Lars Bil­le me­ner, at der er grund til at dis­ku­te­re de grøn­land­ske og færø­ske fol­ke­valg­tes ind­fl ydel­se på dansk po­li­tik.

Me­get ty­der li­ge nu på, at de nor­dat­lan­ti­ske med­lem­mer kan få af­gø­ren­de ind­fl ydel­se på, hvem der bli­ver stats­mi­ni­ster, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Den færø­ske lag­mand Kaj Leo Jo­han­ne­sen. Det sva­rer til stats­mi­ni­ster. Op­po­si­tio­nen fryg­ter, at hans par­ti vil få ek­stra frem­gang på grund af Dron­nin­gens be­søg.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.