Ja, der skal væ­re en job- gu­lerod

BT - - DEBAT - JOACHIM B. OL­SEN

Ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer ( LA)

på kon­tant­hjælp har et me­get lil­le in­ci­ta­ment til at ta­ge et ar­bej­de. Be­skæft igel­ses­gra­den i så­dan­ne grup­per er la­ve­re end i grup­per med hø­je­re øko­no­misk in­ci­ta­ment til at ta­ge et ar­bej­de. Hvis in­ci­ta­men­tet til at ta­ge et ar­bej­de var hø­je­re, vil­le fl ere i de grup­per alt­så væ­re i ar­bej­de – vi men­ne­sker gør jo ting, hvis der er en gu­lerod ved at gø­re det – og­så når det gæl­der ar­bej­de. Den vil vi ska­be ved at sæn­ke kon­tant­hjæl­pen og ind­fø­re

PAR OG FOR­SØR­GE­RE

et be­skæft igel­ses­fradrag, så man ik­ke be­ta­ler skat af de før­ste 7.000 kr., man tje­ner om må­ne­den.

de­res ar­bejds­kraft , hvis man får me­re ud af det. Men dem, der i dag kan sæl­ge de­res ar­bejds­kraft til 130- 140 kr. i ti­men, vil sta­dig få det i ti­men, for det er de­res ar­bejds­kraft værd. Man kan på sam­me må­de ik­ke kom­me ind på ar­bejds­mar­ke­det, hvis man ik­ke kan pro­du­ce­re for me­re end 110 kr. i ti­men. Har man ik­ke kom­pe­ten­cer­ne til det, så er man dømt til at væ­re ar­bejds­løs. Og 110 kr. i ti­men er alt­så

FLE­RE VIL UD­BY­DE

en re­la­tivt høj løn i for­hold til, hvad man ser i an­dre højt­ud­vik­le­de vel­færds­sam­fund om­kring os. Po­in­ten er, at hvis man­ge af de bor­ge­re, der er på over­før­sels­ind­komst i Dan­mark, hav­de væ­ret bor­ge­re i an­dre lan­de om­kring os, hav­de de væ­ret i be­skæf­ti­gel­se. Så hav­de børn i de fa­mi­li­er set mor og far væ­re på ar­bej­de i ste­det for at gå på over­før­sels­ind­komst. Og der er desvær­re en so­ci­al arv i over­før­sels­ind­komst­sy­ste­met. Det er ik­ke no­get mis­un­del­ses­vær­digt liv at væ­re i det sy­stem, for­di man er i et bu­reau­kra­ti, hvor myn­dig­he­der­ne stil­ler man­ge krav til en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.